Рабочая программа по татарскому языку 8 класс

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы

Муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе

"Хәерби урта гомуми белем мәктәбе"

Каралды Килешенде Расланды

Методберләшмә җитәкчесе Укыту эшләре буенча Мәктәп директоры

. Галиева М.М. директор урынбасары Хурамшина К.К.

беркетмә №1 Габдрахманова Ф.М.

"27 " август 2016 ел "27" август 2016 ел Приказ №28

"29" август 2016 ел

8 нче сыйныфта татар теленнән

ЭШ ПРОГРАММАСЫ

Закирова Р.М.2016 елАҢЛАТМА ЯЗУЫ

Эш программасы статусы.

8 нче сыйныфта татар теленнән эш программасы гомуми белем бирү түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:

1.Татар телендә урта гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теленнән программа (5-11 нче сыйныфлар). - Казан: "Мәгариф" нәшрияты, 2010.

2.Муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе "Хәерби урта гомуми белем мәктәбе" 2016-2017 нче уку елына педсовет утырышы карарында расланган укыту планы (Беркетмә №1,31 август 2016 ел)на нигезләнә.

3."Мәгариф турында" Россия Федерациясенең Законы ("Закон об образовании" Закон Российской Федерации)

4. "Мәгариф турында" Татарстан Республикасы Законы.

5. Татар телендә гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен ана теленнән программа (5 - 9 сыйныфлар). Татарстан Республикасы . 6.Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгының 2011 елның 3 июнендә чыгарылган 1994 номерлы боерыгы "О

внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МОРФ от 9 марта 2004 года №1312»

Мәгариф һәм фән министрлыгы. Казан, 2013

7. Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгының 2011 елның 9 июнендә чыгарылган 1994 номерлы боерыгы "Об утверждении базисного учебного плана на 2016 - 2017 учебный год для образовательных учреждений РТ, реализующих программы основного общего образования».

8. Татар телендә гомуми төп белем бирү мәктәпләре (V - IX сыйныфлар) өчен татар теленнән үрнәк программа. Татарстан

Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан 2013Эш программасы структурасы.

Татар теленнән эш программасы түбәндәге структурада төзелгән:

• аңлатма язуы.

• укыту-тематик планы

• программаның эчтәлеге

• укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләре

• укыту-методик комплекты

• календарь-тематик план.

Татар теленнән 8 нче сыйныфта укытуның максатлары:

1) коммуникатив максат: укучыларны ана телендә иркен сөйләшергә һәм аралашырга, эзлекле уйлый белергә өйрәтү;

2) фәнни максат: кушма җөмлә синтаксисы турында теоретик мәгълүмат бирү; кушма җөмләләргә, катлаулы төзелмәләргә синтаксик

анализ ясарга өйрәтү;

3) тәрбияви максат: укучыларда шәфкатьлелек, гуманлылык хисләрен тәрбияләү; өлкәннәргә ихтирамлы булу; матурлыкны күрә, тоя белергә өйрәтү; туган илең белән горурлану, аны саклау һәм туган илеңә намуслы хезмәт итү һ.б.

Әлеге максатларны тормышка ашыру өчен, түбәндәге бурычларны куям:

- укучыларның башлангыч мәктәптә татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, сүз ясалышы, грамматик,

стилистик нигезләреннән алган белемнәрен системалаштыру, катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү;

- укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен дәлилләргә күнектерү;

- телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү;

Татарстан Республикасының Мәгариф министрлыгы тарафыннан расланып тәкъдим ителгән 8 нче сыйныф өчен татар теле дәреслеге (Р.Г.Хәсәншина.- Татар теле, 8 нче сыйныф.- Казан: Мәгариф, 2011) һәм "Татар урта мәктәпләре өчен татар теленнән программа"га (Казан, Мәгариф, 2010), Татар гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен татар теленнән үрнәк программага , 5-9 сыйныфлар, Казан 2013 ел, нигезләнеп төзелгән тематик план фән нигезләре буенча мәҗбүри нәтиҗәлелеккә ирешүне күздә тотып әзерләнде. 8 нче сыйныф өчен әзерләнгән тематик планның эчтәлеген мәктәптә үзләштерелергә, камилләштерелергә тиешле гомумкүнекмәләр, татар теле курсы буенча махсус белем-күнекмәләр тәшкил итә. Балаларның бәйләнешле сөйләмен үстерүгә игътибарын юнәлтү максатында, программада бәйләнешле сөйләм үстерү сәгатьләре аерым күрсәтелә.

Эш программасы гамәлдәге программа буенча иҗади үсеш технологиясенә нигезләнеп төзелде. Календарь - тематик план, программа материалын 105 сәгатькә бүлеп, атнага 3 сәгать хисабыннан төзелде. Календарь - тематик план да 105 сәгатькә төзелде.

Укыту - тематик план

Бәйләнешле сөйләм үстерү дәресләре

(саны=сәгате)

Тема өйрәнү

Диктант

Контроль эш

Изложение

Сочинение

Эш кәгазьләре язу

1

Тел һәм тел гыйлеме

1

12

Үткәннәрне искә төшерү.

5

53

Туры hәм кыек сөйләм.

14

9

11(2)

1 (1 сәг)

1 (беркетмә)

4

Кушма җөмлә.

2

1

1(1)

5

Тезмә кушма җөмлә.

8

6

1(1)

16

Иярченле кушма җөмлә.

44

28

5(2)2 (4)

2 (4сәг)

2 (беркетмә, хикәя язу)

1 (рецензия язу)

7

Катлаулы төзелмәләр.

20

15

1(1)1 (2)

1 (характерис-тика язу)

1 (изл.анализ)

8

Пунктуация.

6

41 (2)

9

Синтаксисны гомумиләштереп кабатлау

541(1)Барысы

105

73

10 (ш.и.-4 контроль)

1

5 (ш.и.-2 контроль) - 10 сәг

3 (ш.и.-2 контроль) -

5 сәг

6

105

Программаның төп эчтәлеге.

Үткәннәрне искә төшерү. Гади җөмлә синтаксисы буенча алган белемнәрне камилләштерү

Туры һәм кыек сөйләм. Туры сөйләмне үз сөйләмеңдә файдалана белү, чит кеше сүзләрен һәр ике юл ( диалог һәм монолог) белән бирә алу. Туры сөйләмгә бәйле тыныш билгеләрен дөрес куя , куелганнарына аңлатма бирә белү

Кушма җөмлә. Кушма җөмләләрдән тиешенчә файдалана, аларның төрле төрләрен төзү, таләп ителгән төренә мисал китерү.

Тезмә кушма җөмлә. Тезмә кушма җөмләләргә караган кагыйдәләрне белү, алардан дөрес файдалану, тыныш билгеләрен дөрес кую

Иярченле кушма җөмлә Кушма җөмлә өлешләре арасына тиешле тыныш билгеләрен кую һәм аларны дәлилләү

Катлаулы төзелмәләр. Төрле төзелештәге кушма җөмлә өлешләрен тиешле интонация белән уку ( әйтү), төрләрен аера белү

Пунктуацияне гомумиләштереп кабатлау. Тыныш билгеләрен кую үзенчәлекләрен белү. Бер тема эчендә сөйли һәм яза белү, сыйфатлама элементларын кулланып, сочинение- хикәяләү һәм сочинение язу.Рецензия, беркетмә яза алу

Үткәннәрне кабатлау. Кушма җөмләләрне бер төрдән икенче төргә үзгәртә белү, схемаларда күрсәтү күнекмәләре булдыру

8 нче сыйныф укучыларының әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр.

• Ел дәвамында өйрәнелгән синтаксик күренешләрне текст эчендә таный һәм аларга аңлатма бирү, төрле калыптагы кушма җөмләләр

төзү, аларны сөйләмдә файдалану, дөрес интонация белән уку, кушма җөмлә синтаксисында өйрәнелгән тыныш билгеләрен дөрес

куеп язу;

• әдәби образларга, сыйфатлама элементларын кертеп, характеристика яза белү, әсәргә телдән яки язма бәя бирү;

• эш кәгазьләренең бер төре буларак, беркетмә язу, рецензия язу

Укыту - методик комплекты

1. Татар теле: Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 8 сыйныфы өчен дәреслек / Р.Г. Хәсәншина. - Казан :"Мәгариф" , 2011 ел

2. Программа. Татар урта мәктәпләре өчен татар теленнән программма, 5-11 сыйныфлар, Казан, "Мәгариф", 2010.

3. Программа. Татар гомуми төп һәм урта белем бирү мәктәпләре өчен татар теленнән үрнәк программа , 5-9 сыйныфлар,Казан 2013 ел

Өстәмә әдәбият

1 . Диктантлар җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5-11 нче сыйныфлары өчен: Укытучылар өчен кулланма /З.Н.Хабибуллина, Г.Ш.Нәбиуллина.- Казан: Мәгариф, 2006

3. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5-11 сыйныфлары өчен.

Укытучылар өчен кулланма /Н.В.Максимов, С.М.Трофимова, М.З.Хамидуллина.- Казан: Мәгариф, 2005

4. Татар теле. Күнегүләр.Анализ үрнәкләре. Тестлар. Р.Р.Шәмсетдинова. - Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2005

5. Татар теленнән бәйләнешле сөйләм үстерү дәресләре 5-7 сыйныфлар. Я.Х.Абдрәхимова. - Казан: Мәгариф, 2003

6. Татар теленнән дидактик материаллар 8-11 сыйныфлар. Н.В.Максимов . - Казан: Мәгариф, 2005

7. Татар теленнән тестлар. Синтаксис. Бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнәбез. - Казан: Яңалиф, 2006

8. Татар теле. Анализ үрнәкләре. Ч.М.Харисова.- Казан: Мәгариф, 2009

9. Бердәм республика имтиханына әзерләнү өчен ярдәмлек.Татар теле.- Казан: РИЦ "Школа", 2008

10. Татар теле. Бердәм республика имтиханына әзерлек өчен кулланма.-Казан: РИЦ "Школа", 2007

11. Татар теленнән тестлар: Уку-укыту ярдәмлеге /Н.В.Максимов.-Казан: Мәгариф, 2008Календарь - тематик планДәрес

саны

Дәрес тибы

Укучылар эшчәнлеге

Теманы үзләштергәндә көтелгән нәтиҗәләр

Контроль төрләре

план

фактикТел һәм тел гыйлеме - 1 сәг1

1.09Тел һәм тел гыйлеме.

1

Белемнәрне камилләштерү дәресе

тел гыйлеме моделе буенча эшләү

Тел һәм тел гыйлеме бүлекләрен искә төшерү

Агымдагы тикшерүҮткәннәрне искә төшерү - 5 сәг2

3.09Фонетика бүлеген кабатлау1

Белемнәрне камилләштерү дәресе

Фонетика буенча төзелгән модельләрне укый белү

"Фонетика" бүлеге буенча алган белемнәрне системалаштыру, сүзгә фонетик анализ ясый белү

Фронталь сорауларга җавап бирү

3

5.09Сүз төркемнәрен кабатлау

2

Белемнәрне камилләштерү дәресе

Модель буенча сөйләү

Сүз төркемнәрен искә төшерү

Тест, 19 күнегү буенча

4

8.09Лексикология бүлеген кабатлау

3

Белемнәрне камилләштерү дәресе

Лексикология бүлеге буенча төзелгән модельләр буенча сөйләү

Лексикология буенча алган белемнәрне искә төшерү

Мөстәкыйль эш - агымдагы тикшерү5

10.09Сүз ясалышы ысуллары

4

Белемнәрне камилләштерү дәресе

Сүз ясалышы ысуллары буенча модель төзү

Сүз ясалышы ысуллары буенча алган белемнәрне искә төшерү

35,36 күнегү буенча мөст.эш - агымдагы тикшерү6

15.09Гади җөмлә синтаксисын кабатлау

5

Белемнәрне камилләш-терү дәресе

Бирелгән модель буенча сөйләү, күнегүләр эшләү

Гади җөмлә синтаксисын искә төшерү

Гади җөмлә синтаксисын искә төшерү - агымдагы тикшерүТуры һәм кыек сөйләм -147

17.09Туры һәм кыек сөйләм турында аңлатма бирү

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Туры һәм кыек сөйләм турында модель төзү

Туры һәм кыек сөйләмнең төп үзенчәлекләре белән таныштыру

Туры һәм кыек сөйләмнең төп үзенчәлекләре белән таныштыру

8

19.09Туры сөйләм янында тыныш билгеләре. Алардагы тыныш билгеләренең аермалы яклары

2

Яңа белем үзләштерү дәресе

тыныш билгесе куюның схемаларын өйрәнү

Туры сөйләм янында тыныш билгесе кую очракларын дөрес кую

Туры сөйләм янында тыныш билгесе кую очракларын дөрес кую- агымдагы тикшерү

9

22.09Туры сөйләм янында тыныш билгеләре. Алардагы тыныш билгеләренең аермалы яклары

3

Яңа белем үзләштерү дәресе

тыныш билгесе куюның схемаларын өйрәнү

Туры сөйләм янында тыныш билгесе кую очракларын дөрес кую

Агымдагы тикшерү

10

24.09"Туры һәм кыек сөйләм янында тыныш билгеләре" темасы буенча аңлатмалы диктант

4

Белемнәрне камилләштерү дәресе

Диктантта тыныш билгеләрен аңлатырга

Укучыларның язу күнекмәләрен тикшерү

Укучыларның язу күнекмәләрен тикшерү

11

26.09Туры сөйләмле җөмләгә синтаксик анализ ясау тәртибе

5

Яңа белем үзләштерү дәресе

Анализ ясау тәртибен өйрәнү

Анализ тәртибе белән таныштыру

Агымдагы тикшерү

12

29.09Диалог, аның язылышы, тыныш билгеләре

6

Яңа белем үзләштерү дәресе

"Туган як" темасына багышлап, диалог төзергә

Язылышын, тыныш билгеләрен аңлату.

Фронталь сораулар

13

1.10Диалог, аның язылышы, тыныш билгеләре

7

Белемнәрне камилләштерү дәресеЯзылышын, тыныш билгеләрен аңлату.

78 күнегү, тест- агымдагы тикшерү

14

3.10Монолог, аның язылышы, тыныш билгеләре

8

Яңа белем үзләштерү дәресе

Монолог төзү

Туры сөйләмне үз сөйләмеңдә файдалана белү

Фронталь сораулар

15

6.10Б /с . "Җәлил һәйкәле янында" дигән темага (укытучы теманы үзе сайлый) диалог һәм монолог төзеп язарга

9

Сөйләм үстерү

"Муса Җәлил" интерактив китабын карау, фикер алышу

Укучыларның сөйләм эшчәнлеген үстерү

Диалог, монолог язу

16

8.10Туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү. Әдәби әсәрләрдән алынган өзекне анализларга, туры сөйләмнәрне кыек сөйләмгә әйләндерергә.

10

Яңа белем үзләштерү дәресе

Туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү очракларының моделен төзү

Туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү очракларын өйрәнү

Фронталь сораулар

17

10.10Туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү. Әдәби әсәрләрдән алынган өзекне анализларга, туры сөйләмнәрне кыек сөйләмгә әйләндерергә.

11

Яңа белем үзләштерү дәресе

Туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү очракларының моделен төзү

Туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү очракларын өйрәнү

Мөстәкыйль эш- агымдагы тикшерү

18

13.10Б /с . Җыелыш беркетмәсе язарга өйрәтү

12

Яңа белем үзләштерү дәресе

Беркетмә язу моделен өйрәнү

Җыелыш яки берәр утырыш беркетмәсе яза белү

Беркетмә язу

19

15.10Б /с .Изложение "Дүрт теләк" (Текстта туры сөйләмне күбрәк файдаланырга)

13

Сөйләм үстерү дәресе

Текст буенча туры сөйләмне күбрәк файдаланып изложение язу

Бәйләнешле сөйләм күнекмә-ләрен үстерү

Изложение

20

17.10Б /с .Изложение "Дүрт теләк".(Текстта туры сөйләмне күбрәк файдаланырга)

14

Сөйләм үстерү дәресе

Текст буенча туры сөйләмне күбрәк файдаланып изложение язу

Бәйләнешле сөйләм күнекмә-ләрен үстерү

ИзложениеКушма җөмлә- 221

20.10Кушма җөмлә турында гомуми төшенчә

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Кушма җөмлә турында модель төзү

Тиңдәш хәбәрле, аерымланган иярчен кисәкле гади җөмләләр белән кушма җөмлә арасындагы аермалыкларны билгеләргә

Фронталь сораулар

22

22.10"Туры һәм кыек сөйләм", "Кушма җөмлә" тема-лары буенча контроль диктант

2

Белемнәрне камилләштерү дәресе

тиңдәш хәбәрле гади җөмләләр,аерымланган кисәкле гади җөмләләрне тикшерү

Укучыларның кушма җөмләләрне аера белүләренә ирешү

контроль диктант- тематик тикшерүТезмә кушма җөмлә- 823

24.10Тезмә кушма җөмләләр турында төшенчә (15 бирем)

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Тезмә кушма җөмләләр турында модель төзү, җөмләләрне аерырга өйрәнү

Тезмә кушма җөмлә төшенчәсен аңлау;төрләргә аеру; төрләр арасындагы аерманы күрсәтү.

Агымдагы тикшерү

24

27.10Теркәгечле тезмә кушма җөмлә төрләре (16 бирем)

2

Яңа белем үзләштерү дәресе

Теркәгечле тезмә кушма җөмлә төрләре буенча модель төзү, җөмләләрне аерырга өйрәнү, схемалар төзү

Җыючы,каршы куючы, бүлүче теркәгечләрнең гади җөмләләрне бәйләп торучы чара икәнен аңлату.

Фронталь сораулар

25

29.10Теркәгечле тезмә кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре

(17 бирем.)

3

Яңа белем үзләштерү дәресе

Схема буенча җөмләләр төзү

Кайсы очракларда тыныш билгесе куела,кайсы очракта куелмавын аңлату

Мөстәкыйль эш - агымдагы тикшерү

26

7.11Теркәгечсез тезмә кушма җөмлә (18 бирем)

4

Яңа белем үзләштерү дәресе

Теркәгечсез тезмә кушма җөмлә буенча модель төзү

Теркәгечсез тезмә кушма җөмлә төрләрен аера белү, схемада күрсәтү

Фронталь сораулар

27

10.11Теркәгечсез тезмә кушма, аларда җөмләләрдә тыныш билгеләре (19 бирем)5

Яңа белем үзләштерү дәресе

Теркәгечсез тезмә кушма, аларда җөмләләрдә тыныш билгеләре турында модель төзү,

Санау һәм каршы кую интона-циясе ярдәмендә җөмләләрнең теркәлүе, алар арасында тыныш билгеләренең куелышы .

50 нче күнегү, җөмләләр төзеп язарга- агымдагы тикшерү

28

12.11Тезмә кушма җөмләләрне кабатлау (20 бирем)

6

Белемнәрне камилләштерү дәресе

Модельләр буенча сөйләү, күнегүләр эшләү, схемалар төзи белү

Тезмә кушма җөмләләрне схемада күрсәтә белү

Мөстәкыйль эш - агымдагы тикшерү

29

14.11Тезмә кушма җөмләләрдә тыныш билгеләренә контроль эш (ижади биремле эшләр, күнегүләр үтәү).

7

Контроль дәрес

ижади биремле эшләр, күнегүләр үтәүТезмә кушма җөмләләрдә тыныш билгеләрен дөрес куюга ирешүТест - тематик тикшерү

30

17.11"Тезмә кушма җөмләләр" темасы буенча контроль диктант

8

Контроль дәресБелемнәрне гомумиләштерү,

Контроль диктант - тематикИярченле кушма җөмлә- 4431

19.11Иярченле кушма җөмлә турында төшенчә. Хаталар өстендә эш (21 бирем)

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Иярченле кушма җөмлә турында модель төзү

Иярчен кушма җөмлә турында укучыларга белешмә бирү; мә-гънә төзелеше буенча төрләргә бүленеше

агымдагы тикшерү

32

21.11Синтетик иярчен җөмләләр. "Синтетик иярчен җөмләләр" темасы буенча сайланма диктант. (22 бирем)

2

Яңа белем үзләштерү дәресе

Синтетик иярчен җөмләләр турында модель төзү, күнегүлә эшләү

Синтетик ияр. Җөмләне баш җөмләгә бәйләүче чаралар турында, җөмләдәге урыны, аерымланган иярчен кисәктән нәрсә белән аерылуын аңлату .

Сайланма диктант -тематик тикшерү

33

24.11Синтетик иярчен җөмләләр янында тыныш билгеләре

(23 бирем)

3

Катнаш дәрес

модель төзү

Кайсы очракта өтер белән аерыла, кайсында аерылмый, нинди тыныш билгесе генә куелуын аңлату.

Мөстәкыйль эш - агымдагы тикшерү

34

26.11Б /с. Контроль изложение язу. "Көлде, мыскыл итте" (10-11 бит, Я.Х.Абдрәхимова)

4

Сөйләм үстерү дәресе

Тыңлаган текстны эзлекле, тулы итеп язу

Язу күнекмәләрен формалаштыру

Изложение

35

28.11Б /с. Контроль изложение язу. "Көлде, мыскыл итте"(10-11 бит, Я.Х.Абдрәхимова)

5

Сөйләм үстерү дәресе

Тыңлаган текстны эзлекле, тулы итеп язу

Язу күнекмәләрен формалаштыру

Изложение

36

1.12Аналитик иярчен җөмлә

(24 бирем)

6

Яңа белем үзләштерү дәресе

Аналитик иярчен җөмләләр турында модель төзү

Аналитик ияр. җөмлә турында гомуми төшенчә бирү,баш җөмләгә бәйл. чаралар, мөнәсәбәт белдерүче сүзләр

Фронталь сораулар

37

3.12Аналитик иярчен җөмләләр янында тыныш билгеләре (25 бирем)

7

Яңа белем үзләштерү

Аналитик иярчен җөмләләр янында тыныш билгеләре

Кайсы очркта нинди тыныш билгесе куелуын аңлатырга.

Фронталь сораулар

38

5.12"Төзелеше ягыннан җөмлә төрләре" темасы буенча искәртмәле диктант. Иярчен кушма җөмләләр синонимлыгы.

(26 бирем)

8

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Төзелеше ягыннан җөмлә төрләрен аера белү, модель буенча эшлщъ

Иярчен кушма җөмләләр синонимлыгын аера белү

Искәртмәле диктант - тематик тикшерү

39

8.12Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше буенча төрләрен кабатлау (27 бирем)

9

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше буенча төрләрен аера белъ

Мөстәкыйль эш - агымдагы тикшерү

40

10.12Б/с. Контроль сочинение. "Казаным - башкалам".

10

Сөйләм үстерү дәресе

План төзү, план буенча фикер алышу, эпиграф эзләп табу

Сыйфатлама элементларын кул-ланып, сочинение язу. Язганны камилләштерү

Сочинение

41

12.12Б/с. Контроль сочинение. "Казаным - башкалам".

11

Сөйләм үстерү дәресе

План төзү, план буенча фикер алышу, эпиграф эзләп табу

Сыйфатлама элементларын кул-ланып, сочинение язу. Язганны камилләштерү

Сочинение

42

14.12Сочинениене бергәләп тикшерү, анализлау

12

Сөйләм үстерү дәресе

Анализ тәртибен искә төшерү

Укучыларның сөйләм эшчәнлегенүстерү өстендә эшләү43

17.12Әдәби әсәргә рецензия язу күнекмәләре формалаштыру

13

Сөйләм үстерү дәресе

Рецензия язу үзенчәлекләрен өйрәнү

Әсәргә яки аның бер өлешенә рецензия яза алу

рецензия язу

44

19.12"Төзелеше ягыннан җөмлә төрләре" темасы буенча контроль диктант

14

контроль дәресе

Ишетеп язу

Белемнәрне гомумиләштерү

контроль диктант - тематик тикшерү

45

22.12Иярчен кушма җөмләнең мәгънә ягыннан төрләре

(28 бирем)

15

Яңа белем үзләштерү дәресе

Схеманы өйрәнү, күнегүләр эшләү, нәтиҗә ясау

Иярчен җөмләләрнең мәгънә ягыннан төрләргә бүленешен аңлату, баш һәм иярчен җөмләләрне аеру

Агымдагы тикшерү

46

24.12Иярчен ия җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(29 бирем)

16

Яңа белем үзләштерү дәресе

Иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләләр турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Иярчен ия җөмлә турында гомуми мәгълүмат, төзелеше ягыннан төрләре

Фронталь сораулар

47

9.01Иярчен хәбәр җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(30 бирем)

17

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Схемалар буенча эшләү

Иярчен ихәбәр җөмлә турында гомуми мәгълүмат, төзелеше ягыннан төрләре

Тест - агымдагы тикшерү

48

12.01Иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләләрне кабатлау. Практик эш

18

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Күнегүләр эшләү

Иҗади биремле эшләр, күнегү-ләр эшләү

Практик эш

49

14.01Эш кәгазьләре: беркетмә язу

(32 бирем)

19

Яңа белем үзләштерү дәресе

Беркетмә язу

Беркетмә язарга өйрәтү

Беркетмә язу

50

16.01Иярчен тәмамлык җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(33бирем)

20

Яңа белем үзләштерү дәресе

Иярчен тәмамлык җөмләләр турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Иярчен тәмамлык җөмлә турында гомуми мәгълүмат, төзелеше ягыннан төрләре

Фронталь сораулар

51

19.01Иярчен аергыч җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(34 бирем)

21

Яңа белем үзләштерү дәресе

Иярчен тәмамлык җөмләләр турында модель төзү, күнегүләр эшләү

. Иярчен аергыч җөмлә турында гомуми мәгълүмат, төзелеше ягыннан төрләре

Тест - агымдагы тикшерү

52

21.01Иярчен тәмамлык һәм иярчен аергыч җөмләләрне кабатлау. (35 бирем)

22

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Иярчен тәмамлык һәм иярчен аергыч җөмләләрне кабатлау.

Тест - агымдагы тикшерү

53

23.01Б /с Сочинение элементлары белән изложение язу "Вәли абый" (17 бит Я.Х.Абдрәхимова)

23

Сөйләм үстерү дәресе

Сочинение элементлары белән изложение язу

Язу күнекмәләрен формалаштыру

изложение язу

54

26.01Б /с Сочинение элементлары белән изложение язу "Вәли абый"

(17 бит Я.Х.Абдрәхимова)

24

Сөйләм үстерү дәресе

Сочинение элементлары белән изложение язу

Язу күнекмәләрен формалаштыру

изложение язу

55

28.01Иярчен вакыт җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(36 бирем)

25

Яңа белем үзләштерү дәресе

Иярчен җөмләләр

турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Иярчен вакыт җөмләләрне танып белергә өйрәтү

Фронталь сораулар

56

30.01Иярчен урын җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(37 бирем)

26

Яңа белем үзләштерү дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Иярчен урын җөмләләрне танып белергә өйрәтү

Фронталь сораулар

57

2.02Иярчен урын һәм иярчен вакыт җөмләләрне кабатлау. Практик дәрес (38 бирем)

27

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Дидактик материалдан иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләне табарга, бәйләүче чараларын билгели белергә .

Тест - агымдагы тикшерү

58

4.02Б/с. Картина буенча, мәгънә ягыннан төрле кушма җөмләләр кулланып, хикәя төзү

28

Сөйләм үстерү дәресе

Туган як табигате турында сөйләшү. Л.Фәттаховның"Игеннәр өлгерде" картинасын кулланырга

Матурлыкны күрә белергә өй-рәтү,сыйфатлама элементлары кулланып,хикәя төзү

Хикәя язу

59

6.02Иярчен рәвеш җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(39 бирем)

29

Яңа белем үзләштерү дәресе

Иярчен рәвеш җөмләләр турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Иярчен рәвеш җөмлә турында гомуми мәгълүмат бирү, төзелеше ягыннан төрләрен аерырга өйрәтү

Фронталь сораулар

609.02Иярчен күләм җөмләләр , төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(40бирем)

30

Яңа белем үзләштерү дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Иярчен күләм җөмлә турында гомуми мәгълүмат бирү, төзелеше ягыннан төрләрен аерырга өйрәтү

Тест - агымдагы тикшерү

61

11.02Иярчен рәвеш һәм иярчен күләм җөмләләрне буенча

искәртмәле диктант язу (282күнегү буенча) (41 бирем)

31

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Җөмлә төрләрен аеру

Язу күнекмәләрен формалаштыру

Искәртмәле диктант язу

62

13.02Иярчен сәбәп җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(42 бирем)

32

Яңа белем үзләштерү дәресе

Иярчен сәбәп һәм иярчен максат җөмләләр турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Иярчен сәбәп җөмләләр турында гомуми мәгълүмат бирү, төзелеше ягыннан төрләрен ачыклау

Фронталь сораулар

63

16.02Иярчен максат җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(43 бирем)

33

Яңа белем үзләштерү дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Иярчен максат җөмләләр турында гомуми мәгълүмат бирү, төзелеше ягыннан төрләрен ачыклау

Фронталь сораулар

64

18.02Иярчен сәбәп һәм иярчен максат җөмләләрне кабатлау (44 бирем)

34

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Язу күнекмәләрен формалаштыру

агымдагы тикшерү

65

20.02Б/с. Контроль сочинение. "Мин кем булырга телим".

35

Сөйләм үстерү дәресе

Уйлап язу күнекмәләрен үстерү

Сочинение язу күнекмәләрен үстерү

Сочинение

66

23.02Б/с. Контроль сочинение. "Мин кем булырга телим".

36

Сөйләм үстерү дәресе

Уйлап язу күнекмәләрен үстерү

Сочинение язу күнекмәләрен үстерү

Сочинение

67

25.02Иярчен шарт җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(45 бирем)

37

Яңа белем үзләштерү дәресе

Иярчен шарт җөмләләр турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Шарт җөмләләр турында мәгълүмат бирү, нинди чаралар ярдәмендә баш җөмләгә бәйләнүен ачыклау

Фронталь сораулар

68

27.02Иярчен кире җөмләләр, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билгеләре

(46 бирем)

38

Яңа белем үзләштерү дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Кире җөмләләр турында мәгълүмат бирү, нинди чаралар ярдәмендә баш җөмләгә бәйләнүен ачыклау

Тест - агымдагы тикшерү

69

2.03Иярчен шарт һәм иярчен кире җөмләләрне кабатлау (47 бирем)

39

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Язу күнекмәләрен формалаштыру

Мөстәкыйль эш- агымдагы тикшерү

70

4.03Иярчен аныклагыч җөмләле кушма җөмлә, төзелеше ягыннан төрләре, тыныш билеләре

40

Яңа белем үзләштерү дәресе

Иярчен аныклагыч җөмләле кушма җөмлә турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Иярчен аныклагыч җөмләле кушма җөмлә турында төшенчә бирү

Фронталь сораулар

71

6.03Иярченле кушма җөмләләрне гомумиләштереп кабатлау

(48 бирем)

41

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Барлык үтелгән темаларны камилләштерү

Тест сорауларына җаваплар - агымдагы тикшерү

72

9.03Иярченле кушма җөмләләргә синтаксик анализ

(49 бирем)

42

Белемнәрне системалаштыру дәресе

модель буенча фикер алышу

Иярченле кушма җөмләләргә синтаксик анализ ясауТест (335 күнегү) - агымдагы тикшерү

73

11.03Кушма җөмләләрне гомумиләштереп кабатлау

(50 бирем)

43

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Күнегүләр эшләү, модель буенча фикер алышу

Кушма җөмләләрне гомумиләштереп кабатлауТест(345 күнегү) - агымдагы тикшерү

74

13.03"Кушма җөмләләр" темасы буенча контроль диктант

44

Контроль дәресе

Кушма җөмләләргә синтаксик анализ ясый белү

Укучыларның белемнәрен тикшерү

Контроль диктант - тематик тикшерүКатлаулы төзелмәләр -20 (1д+2и)75

16.03Катлаулы төзелмәләр турында төшенчә (51 бирем)

1

Яңа белем үзләштерү дәресе

Укытучы сөләгәнне зиһенгә алу, модель төзү

Катлаулы төзелмәләр турындагы төшенчә бирү

Фронталь сораулар

76

18.03Күп тезмәле катлаулы кушма җөмләләр (52 бирем)

2

Яңа белем үзләштерү дәресе

Модель төзү, күнегүләр эшләү

Күп тезмәле катлаулы кушма җөмләләр турында белешмә бирү

Мөстәкыйль эш - агымдагы тикшерү

77

30.03Күп тезмәле катлаулы кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре (53 бирем)

3

Яңа белем үзләштерү дәресе

Модель төзү, күнегүләр эшләү

Күп тезмәле катлаулы кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре турында белешмә бирү

Синтаксис буенча тест агымдагы тикшерү

781.04Тиңдәш иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр, алар янында тыныш билгеләре

(54 бирем)

4

Яңа белем үзләштерү дәресе

Укытучы сөйләгәнне зиһенгә алу, модель төзү, күнегүләр эшләү

Тиңдәш иярүле күп иярченле кушма җөмләләрне танып белергә өйрәтү

Фронталь сораулар

79

3.04Тиңдәш иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр, алар янында тыныш билгеләре (55 бирем)

5

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Модель буенча сөйләү, күнегүләр эшләү

Тиңдәш иярүле күп иярченле кушма җөмләләрне танып белергә өйрәнүне дәвам итү

Тест - агымдагы тикшерү

80

6.04Тиңдәш түгел иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә, алар янында тыныш билгеләре (56 бирем)

6

Яңа белем үзләштерү дәресе

Тиңдәш түгел иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Тиңдәш түгел иярүле күп ияр-ченле кушма җөмләләрне танып белергә өйрәтү

Контроль күнегү - 384 - агымдагы тикшерү

81

8.04Тиңдәш түгел иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә, алар янында тыныш билгеләре (57 бирем)

7

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Схемалар буенча җөмләләр тикшерү

Тиңдәш түгел иярүле күп ияр-ченле кушма җөмләләрне танып белергә өйрәнүне дәвам итү

Тест -390 күнегү - агымдагы тикшерү

82

10.04Б/с Контроль изложение язу. "Автобустагы исем"

(22 бит Я.Х. Абдрәхимова)

8

Контроль дәрес

Тыңлаган текстны эзлекле, тулы итеп язу

Укучыларның белемнәрен тикшерү, язу күнекмәләрен формалаштыру

Контроль изложение

83

13.04Б/с Контроль изложение язу. "Автобустагы исем"

(22 бит Я.Х. Абдрәхимова)

9

Контроль дәрес

Тыңлаган текстны эзлекле, тулы итеп язу

Укучыларның белемнәрен тикшерү

Контроль изложение

84

15.04Б/с . Изложениегә анализ ясау, хаталар өстендә эш10

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Хаталар классификациясен белү

Хаталарны классификацияләү85

17.04Бер-бер артлы иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр, алар янында тыныш билгеләре (58 бирем)

11

Яңа белем үзләштерү дәресе

Бер-бер артлы иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Бер-бер артлы иярүле күп иярченле кушма җөмләләрне танып белергә өйрәтү

Күнегү буенча мөст эш - агымдагы тикшерү

86

20.04Бер-бер артлы иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр, алар янында тыныш билгеләре (59 бирем)

12

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Схемалар буенча эшләү

Бер-бер артлы иярүле күп иярченле кушма җөмләләрне танып белергә өйрәнүне дәвам итү

Фронталь сораулар

87

22.04Берничә төр иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр, алар янында тыныш билгеләре (60 бирем)

13

Яңа белем үзләштерү дәресе

Берничә төр иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр. турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Берничә төр иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләләрне танып белергә өйрәтү

агымдагы тикшерү

88

24.04Берничә төр иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләләр, алар янында тыныш билгеләре (61 бирем)

14

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Схемалар буенча эшләү

Берничә төр иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмләләрне танып белергә өйрәнүне дәвам итү

Контроль күнегү - 415 - агымдагы тикшерү

89

27.04Катнаш кушма җөмләләр, алар янында тыныш билгеләре

(62 бирем)

15

Яңа белем үзләштерү дәресе

Катнаш кушма җөмләләр турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Катнаш кушма җөмләнең катлаулы төзелмә буларак актуал. Тиңдәш иярүле күп иярченле кушма җөмләләр арасында охшашлык һәм аермалыкны табу

Фронталь сораулар

90

29.04Катнаш кушма җөмләләр, алар янында тыныш билгеләре

(63 бирем)

16

Яңа белем үзләштерү дәресе

Катнаш кушма җөмләләр турында модель төзү, күнегүләр эшләү

Катнаш кушма җөмләнең катлаулы төзелмә буларак актуал. Тиңдәш иярүле күп иярченле кушма җөмләләр арасында охшашлык һәм аермалыкны табу

агымдагы тикшерү

91

4.05Тезем (64 бирем)

17

Яңа белем үзләштерү дәресе

Күнегүләр эшләү

Тезем турында төшенчә бирү92

6.05Катлаулы төзелмәләрне гомумиләштереп кабатлауга практик эш (65-66 бирем)

18

Белемнәрне системалаштыру дәресе

Тест буенча эшләү

Күнегүләр үтәү, иҗади биремле эшләр

Тест- 448 күнегү - агымдагы тикшерү

93

8.05"Катлаулы төзелмәләр" темасы буенча контроль диктант

19

Контроль дәресУкучыларның белемнәрен тикшерү

Тематик тикшерү

94

11.05Б / с. Әдәби образга характеристика язу.

20

Сөйләм үстерү дәрес

Фикерләрен үстерү

Әдәбият,клас.тыш уку дәресләрендә өйрәнелгән берәр әдәби образга характеристика

Пунктуация- 6 сәг95

13.05Җөмләнең мәгънәсе һәм төзелеше, интонация һәм тыныш билгеләре (66 бирем)

1

катнаш дәресе

Тыныш билгеләре буенча модель төзү, аны укый белү

Пунктуация, интонация буенча белемнәрне. актуальләштерү.

Тест - агымдагы тикшерү

96

15.05Нокта, сорау, өндәү билгеләре, күп нокталар һәм куштырнаклар куела торган очраклар (68-69 бирем)

2

катнаш дәрес

Тыныш билгеләре буенча модель төзү, аны укый белү

Теманы актуальләштерү .

Тест - агымдагы тикшерү

97

18.05Өтер, нокталы өтер, ике нокта куела торган очраклар (70 - 72 бирем)

3

катнаш дәрес

Тыныш билгеләре буенча модель төзү, аны укый белү

Теманы актуальләштерү .

Контроль күнегү - 481 - агымдагы тикшерү

98

20.05Сызык һәм җәяләр куела торган торган очраклар (73-74 бирем)

4

катнаш дәрес

Тыныш билгеләре буенча модель төзү, аны укый белү

Теманы актуальләштерү

Тест- 504 күнегү

99

22.05Б/с Изложение язу. "Сихерле чәчәкләр"

(42 бит, Я.Х.Абдрәхимова)

5

Контроль дәрес

Тыңлаган текстны эзлекле, тулы итеп язу

Изложение яза белүләрен тикшерү

Изложение

100

25.05Б/с Изложение язу."Сихерле чәчәкләр"

(42 бит, Я.Х.Абдрәхимова)

6

Контроль дәрес

Тыңлаган текстны эзлекле, тулы итеп язу

Изложение яза белүләрен тикшерү

ИзложениеКабатлау -5 сәг101

26.05Тезмә кушма җөмләләрне гомумиләштереп кабатлау

1

Белемнәрне гомумиләштерү дәресе

Модель, схемаларны искәтөшерү, алар буенча сөйләү

Кушма җөмлә синтаксисы турында алган белемнәрне гомумиләштерү

Тест сорауларына җавап бирү - агымдагы тикшерү

102

27.05Иярченле кушма җөмләләрне гомумиләштереп кабатлау

2

Белемнәрне гомумиләштерү дәресе

Модель, схемаларны искәтөшерү, алар буенча сөйләү

Кушма җөмлә синтаксисы турында алган белемнәрне гомумиләштерү

Тест сорауларына җавап бирү - агымдагы тикшерү

103

29.05Катлаулы төзелмәләрне гомумиләштереп кабатлау

3

Белемнәрне гомумиләштерү дәресе

Модель, схемаларны искә төшерү, алар буенча сөйләү

Кушма җөмлә синтаксисы турында алган белемнәрне гомумиләштерү

Тест сорауларына җавап бирү - агымдагы тикшерү

104

30.05Контроль диктант.- йомгаклау контроль эше (ДЙАнең А һәм В өлешендәге биремнәр формасында)

4

Контроль дәресКушма җөмлә синтаксисы турында алган белемнәрен тикшерү

Контроль диктант

105

31.05Кушма җөмлә синтаксисын кабатлау. Йомгаклау

51

Белемнәрне гомумиләштерү дәресе

Модель, схемаларны искә төшерү, алар буенча сөйләү, анализ ясый белү

Кушма җөмлә синтаксисы турында алган белемнәрне гомумиләштерүГомуми төп һәм урта белем бирү мәктәбенең 5-9 нчы сыйныфларында укучыларның ана теленнән белем, осталык һәм күнекмәләрен бәяләү нормалары:

Татар теленнән укучыларның белем алу дәрәҗәсен тикшерү өчен түбәндәге язма эшләр үткәрелә: грамматик биремле диктант, контроль изложениеләр, тест биремнәре һәм Бердәм дәүләт имтиханы өчен КИМ материаллары.

Укучыларны дөрес язарга өйрәтүдә диктантлар мөһим роль уйный. Диктант мөстәкыйль иҗади язма эшләр булган изложение һәм сочинениеләрдән барлык сыйныфлар өчен дә бердәй текст буенча бер үк вакыт берәмлеге эчендә үтәлүе белән аерылып тора. Диктант белән эшләү процессында укучылар игътибарлы булырга, куелган бурычны үз вакытында төгәл үтәргә, шулай ук үзләренә контроль ясарга күнектерәләр.

Әлеге максатларда үткәрелә торган барлык төр диктантлар укыту-өйрәтү максатыннан үткәрелә. Шуның белән бергә, диктантлар укучыларның белем дәрәҗәсен билгеләүдә дә нәтиҗәле юнәлешләрдән санала.

Үткәрү максатларына һәм эшләү алымнарына карап, үткәрелә торган диктантлар берничә төргә бүленәләр: аңлатмалы диктант, сайланма, искәртмәле, сүзлек, хәтер, иҗади, граматик-стилистик, күрмә, рәсемле һәм контроль диктантлар.

Контроль диктант- зур темадан яки бүлектән соң, уку елының беренче һәм икенче яртыеллыкларны тәмамлаганда, укучыларның белем дәрәҗәсен һәм дөрес язу күнекмәләрен исәпкә алу максаты белән үткәрелә. Зачет дәресләрдә, телдән җаваплар белән беррәттән, контроль диктант та яздырыла.

Изложение -укучыларга аңлаешлы телдә язылган хикәяләү характерындагы текст яки өзек алына. Ул матур яки фәнни -популяр әдәбияттан, көндәлек матбугаттан һ.б. алынырга мөмкин.

Нинди генә өзек яисә текст бирелсә дә, укучы аның язылу стиленә игътибар итәргә, стильләрне бутамаска тиеш.

1. Язма эшләрнең күләме һәм аны бәяләү:

Диктантларны бәяләү

  1. Хатасыз яки бер тупас булмаган хата җибәргән эшкә (орфографик, яки грамматик, пунктуацион) "5"ле билгесе куела.

  2. 2 хатага "4" ле билгесе куела.

  3. 5 хатага "3" ле билгесе куела.

  4. 12 хатага кадәр "2" ле куела.

  5. 12 хатадан да артып китсә, "1" ле билгесе куела.Изложение бәяләү нормаларыСочинение бәяләү нормалары

3 орфографик,2 пунктуацион 1 грамматик хата бар

"3"ле куела

4

Тема ачылмаган; фактик төгәлсезлекләр күп, планга туры килми, эзлеклелек бозылган; теле ярлы; сүз куллану ялгышлары еш очрый; стиль бердәмлеге юк.

Орфографик хаталарның саны 3тән, пунктуацион хаталарның саны 2дән, грамматик хаталарның саны 3 тән артык

"2"ле куела

5

Төгәлсезлекләр билгесе "2"ле кую нормасыннан артып китә.

Төгәлсезлекләр "2"ле кую нормасыннан артып китә.

"1"ле билгесе куелаИзложение һәм сочинениене бәяләү

1. Эчтәлек дөрес һәм эзлекле итеп ачылса; җөмләләр грамматик яктан дөрес төзелсә; хаталар булмаса яки 1 хата (орфографик, грамматик, пунктуацион, стиль, фактик, логик) җибәрелсә, «5» ле куела.

2. Эчтәлек дөрес ачылып та, эзлеклелек сакланмаса, текстның башлам өлешендә төгәлсезлекләр китсә, 3 хата булса, «4» ле куела.

3. Текстның төп эчтәлеге бирелеп тә, эзлек­лелек сакланмаса, текстның башлам һәм бетем өлешләрендә төгәлсезлекләр китсә, 5 хата (мәсәлән, бер орфографик, бер грамматик, бер пунктуацион, ике стиль хаталары) изложениедә, 6 хата сочинениедә җибәрелсә, «3» ле куела.

4. Эчтәлек дөрес һәм эзлекле ачылмаса, текстның күләме бик кечкенә булса, 12 хата китсә, «2» ле куела

9если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал