Сауалнама 'Сіз және сіздің балаларыңыз'

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

ХАТТАМА

«Сіз және Сіздердің балаларыңыз» тесті

Жалпы зерттеуге қатысқан:№ 36 қазақ орта мектебінің 6 «б» класс оқушыларының ата - аналары

Зерттеуге қатысқан ата - ана саны: 6

Зерттелген күні: 21.10. 2014 ж.

Зерттеудің мақсаты:ата - аналардың бала тәрбиесіндегі ролін анықтау

Жүру тәртібі:. Сізге іс-әрекеттік және мінез-құлықтың өзіндік 10 саласын қамтитын жүйелендірілген

80 сұрақ ұсынылып отыр. Оларды зейін қойып зерделеп, келесі шкаланы пайдалана отырып, әрбір көрсеткіш бойынша баға беріңіз.

«++» - бағаланып отырған белгісі жақсы дамып, анық байқалып, жиі көрінетін болса;

«+» - белгісі - анық көрінгенімен, тұрақты байқалмаса;

«0» - бағаланып отырған және оған қарама-қарсы белгі, анық көрінбеген, сирек байқалады, мінез-құлық пен іс-әрекет барысында бір-бірін теңестіріп отырады.

«-» - бағаланып отырған белгі мүлдем байқалмайды.

Бағаны жауап парағына жазыңыздар. Бірінші тұжырым бойынша бағаны жауап парағының бірінші ұяшығына, ал екіншісінікін екіншісіне және т.б. қоясыз.

Берілген уақыт мөлшері :10-15 минут

Тапсырма:


1. Егер бала мектепте екі алса, әрекетіңіз?

- жақсылап тұрып жұлқылаймын, үйде отырғызып жаттатқызып қоямын - 2;

- балаға жаңа тақырыпты ұғынуына және сабағын оқуға көмектесемін - 3;

- екі алса, үште алады. Оқасы жоқ - 1;

- мектепке барып мұғалімдерге ұрыс жасаймын - 4.

2. Егер бала сұраусыз ақша алып оның бәрін жаратып жіберсе, сіздің әрекеттеріңіз қандай болады?

- терісін тірідей сыдырамын! - 2;

- әнгімелесемін, бәрін түсіндіруге тырысамын - 3;

- ала берсін, сол үшін жұмыс істеймін - 4;

- менің ақшам көрген жерде жатпайды - 1.

3. Сіз баламен күніне қанша уақыт араласасыз?

- қажетті минимум - 2;

- күні түні! - 4;

- барлық бос уақытымда! - 3;

- мендеараласуғаартықуақыт жоқ - 1.

4. Сізбалаңызғабалалықшағындаұйықтаралдындакітапоқыдыңыз ба?

- жүйелі түрде - 3;

- андасанда - 1;

- ешқашан, зайыбым (күйеуім) оқыды - 0;

- ұйықтаралдындабаланыңбасынәрбірдалбасаменқатырукерекемес - 2.

5. Сіздіңотбасыжазғыдемалыстықалай өткізеді?

- папам- батысқа, мама - өңтүстікке, баллар - в лагерьге! - 1;

- ылғибіргеболуғатырысамыз: үйде де, сапарларда да, жәнетеңізде де - 3;

- балалардытуысқандарғақонаққажіберемізнемеселагерьге - 2;

- бала қайдақаласа, сондабарады - 4.

6. Қаншалықтыжиібалаларғакеңесбересіз?

- әр минөтте - 2;

- кеңесберуденқұдайсақтасын. Балаларбәрінөздерібіледі - 4;

- қажетбойынша - 3;

- бәріңізгекеңесберемін, ешқашанешкімгекеңесбермеңіз - 1.

7. Баламенұрысыпқалғаннанкейінкімбіріншітатуласуғакеледі?

- кім біріншіөзініңдұрысеместігінсезсе - 3;

- ешкімжәнеешқашан - 1;

- әрине бала, өйткеніолкішіғой - 2;

- ылғи мен, балақайымдыаяймын! - 4.

8. Бала сізгеөзқұпияларын сене ме?

- ашылғанынуақытта - ия - 3;

- құпиялардың бәрінкөршілер мен таныстарданбілемін - 4;

- оныңқұпиясымағанкерекемес - 1;

- ешқайдакетпейді, қыссам - қарағым сене қояды - 2.

9. Сізбалаңыздыңбарлықтілегінорындауғатырысасыз ба?

- сөзсіз, біреуінқалдырмай - 4;

- ия, егерқаражат пен уақыт мүмкіндесе - 3;

- тілегін - ия, еркелігін - жоқ - 2;

- балаларата-аналарыныңтілегінорындауғатиіс - 1.

10. Балаңыздыұзақмерзімге (бірайдан аса) қазыналықмекемегенемесетуысқандарғатәрбиегебереаласыз ба?

- егер тек жағдайларталапетсе - 3;

- дәлосылай мен жасаймын - 2;

- ешуақытта - 4;

- қайдатұрғысыкелсе , сондатұрсын - 1.Қорытынды:

0-нан 15-ке дейін. Селқос. Сізбалалардыөзөміріңіздегіқосалқыөнімдепсанайсыз.

«Өзім үшінтұрғымкеледі!» дегенұран,сіздің балаңызбенқарым-қатынасыңыздықұрастырудағышыққанжеріболады.

Сізөзіңіздіңғанаөміріңізбенөмірсүресіз, ондабалағаорынжоқ.

Сіздіңжақтанкөрсетілетінбалағадегенқоңырсалқындық баланың жауабынажақсыкөрушіліксезімін туғызбайды.

Әржылсайынсізбірбіріңізденкөбірекалыстапбарасыз.

Әдеттегікездесулержылулық пен қуаныш әкелмейді. Материалдыққатынас - сіздібіріктіретін осы ғана. Өмірдің осы бөлігіоңашалануынанкейінбайланыстыратыннәзікжіптіңсоңғыүзілуіболады, әринесіздіңкездесулеріңізекіжақтан да қажетсіздепжобалауғаболады.

16-дан 25-ке дейін. Деспот. Сіз - Оттың басы екеніңізгетолықсенімде жүрсіңіз. Сондықтан бала - сіз үшінсізді тындаукерек жәнесіздіңбарлықталаптарыңызды сөзсізорындау керек. Сіздің ой-пікіріңіз - олсоңғы инстанциядағыақиқат. Баланыңпікірі, оныңмүддесі мен проблемаларысізді аса қызықтырмайды. Сіздебаланытәрбиелеудежәнеоқытудағыәрекеттердіңнақтыжоспары бар. Сіздің көк жұлынды қысымыңызға баланың қарсылығы ыстық отқа май құяды. Баланың сізге қарсытұруғакүшікелмей, тұрақты дау-дамайданшеткетугетырысады, өз-өзінекетіп, тұйықталады және үнсіз ата-анасының моральданған қысымын тыңдайды.

Болашақтасіздің бақылауңызданшыққаннан кейін, сіздіңбарлықшаршамайкөпжылүйреткендеріңіздікерісіншежасайтынболады. Жайәншейін!Жорта ......

26 -дан 34-ке дейін.Дос. Сіздебалаңызбенсенімді қарым - қатынас бар. Сізоныңбарлықкішкентайбақытсыздық пен қуаныштарынанхабардарсыз. Бала сіздіөтежақындосдепсанайдыжәнесізді әрекеттермен де сөзбен де қынжылтпауғатырысады. Ал егерсондайболыпқалса, ондасіздостасужолдарын тез табасыз, ұзаққасозылғанжанжал мен өзаратартыссоғысқаайналмайды.Сізбаланыздыңәрекеттерінесенесізжәнесол мен

өзгеситуациялардаоныңжүріс-тұрысынойлапбілесіз. Бала сізжағынанберіктірек пен қорғауды көреді. Сізбірі-біріңізбентеңсөйлесесіздер. Сізшеттеншықпай, балаңызғақатыстыталаптысызжәнеқаталсыз. Сіздіңқатынастарыңызекіжақтан да құрметнегізіндеқұрылған.

35-тен 40-қа шейін. Қызметші. Балаңызашықтанашықсіздібилейді. Сізөзтілегіңізбойынша, кішкентайынаноныңеркелігінкөтеріп оға

н қызметкетүсіпқалдыңыз. Өсекеле, олжиісіздіңпікіріңізбенсанаспайтынболды. Сізашынып: "Меніңбұрынғыеркебөбегіммен не болыпқалды?»ойлайсыз. Сіз бала тәрбиесінде тек қызметші роліндесіз.


№ 36 қазақ орта мектебінің 6 «б» класс оқушыларының

ата - аналарының«Сіз және Сіздердің балаларыңыз» тесті

бойынша зерттеудің нәтижесі.


Аты - жөні

0 - 15 ұпай

16-25 ұпай

26 - 34 ұпай

35 - 40 ұпай

1

Итибаева Ж.+


2

Нугиманова Г.+


3

Ильямова Б.+


4

Айтқали Н.+


5

Құлқараев О.+


6

Дуюсова А.


+


если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал