Роль комунікативних вправ на уроках англійської мови у 5 класі

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание: Важливим фактором забезпечення комунікативної мотиваціїє рольова гра. Як показує мій досвід і досвід моїх колег , вона розвиваєінтерес до іншомовного спілкування , розширює його предметний зміст , дозволяєпередбачити майбутній особистий досвід учнів шляхом програвання
предварительный просмотр материала

Роль комунікативних вправ на уроках

англійської мови у 5 класі

Козачок Т.Ю., учитель I категорії,

спеціалізована школа № 42,м. Маріуполь

Основне призначення іноземної мови - сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, які у майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати відповідно до власних потреб.

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення. Проте знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь.

Учитель має добирати такі види вправ і завдань та використовувати такі види навчальної діяльності, які б співвідносилися із зазначеними вище чинниками. Всі вправи і завдання мають бути комунікативно спрямованими, а навчальні дії учнів - чітко вмотивованими.

У плані навчання говорінню розрізняють 3 підсистеми мовних вправ для засвоєння граматичної , лексичної і фонетичної сторін. Кожна підсистема складається з комплексів вправ, регулярно повторюваних дій , спрямованих на оволодіння певним видом мовленнєвої діяльності . Кожна вправа складається з кількох компонентів: a)завдання , установка , мета ; б)спеціальна організація матеріалу; в) адекватність вправи, що означає співвіднесеність матеріалу зі змістом наміченої мети.

I. Мовні вправи:

А ) граматичні (наприклад , постановка дієслова в потрібну форму або трансформаційні вправи - переробка стверджувальних форм в питальні , активні форми в пасивні і т.д. )

Напр. 1. Express your surprise or disbelief at these actions:

1)He works at night.

e.g. Does he really work at night?

2)She likes cooking.

e.g. Does she really like cooking?

Напр. 2. Correct the mistakes.

1) His uncle drive a bus.

2)We often play tennis after classes.

3)Rabbits like eat grass.

Такі вправи, як правило,використовуються в якості контролю .

Б ) лексичні ( підстановка відповідних за змістом слів , угруповання слів за темами або імітаційні вправи - учень підставляє дані йому лексичні одиниці в дану йому структуру або збирає по частинам речення зі слів):

Напр. Put the words in the correct order to make questions and then answer them:

1) work/ does/your father/in/hospital/ a?

2)you/ school/ do/ to/ walk? і т. д.

Даний тип вправ на відповідній стадії засвоєння матеріалу використовується в якості домашнього завдання .

В) фонетичні ( наприклад, читання ряду слів , угруповання слів за способом вимови) .

Таку вправу я найчастіше пропоную своїм учням на етапі Warming-up:

Напр. 1.Da da phrase : make up word combinаtions according to the formulars:

1.Dar

Dooby

Dipety

Fresh

Lots of

Plenty of

fried

fish and

carrots and


chips

pizza

sausages

2.Dar

Dooby

Dipety

New

Lovely

Horrible

black

yellow

rose coloured

boots

trousers

sunglasses

3.Dar

Dooby

Dooby

One

Half a

Give me a

cold

glass of

bottle of

beer

whiskey

orange juice

Ось приклади вправ, які я використовую на уроках для відпрацювання фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу на етапах актуалізації мовного матеріалу:

а) учні закінчують риму, називаючи множину відповідних іменників . При цьому акцент робиться на правильній вимові закінчення:

[s], [z], [iz]:

A cat - ______ (cats), a hat - ______ (hats),

A sock - ______ (socks), a clock - ______ (clocks).

A pen - ______ (pens), a hen - ______ (hens),

A bee - ______ (bees), a tree - ______ (trees).

A fox - ______ (foxes), a box - ______ (boxes),

A bus - ______ (buses), a glass - ______ (glasses).

A lady - ______ (ladies), a baby - ______ (babies),

A cherry - _____ (cherries), a berry - ______ (berries).

A shelf - ______ (shelves), a wolf - ______ (wolves),

A wife - ______ (wives), a knife - ______ (knives).

Якщо запропонувати деяким учням (з низьким рівнем мовної підготовки) виконати дану вправу письмово, то можна оцінити знання правил правопису: y > ies; f > ves.

б) учням пропонується clap your hands /step your feet/ put up your hands (активне слухання), when you hear [iz] у формі множини іменника:

Once upon a time there lived three little foxes

Who kept their handkerchiefs in cardboard boxes.

They lived in the forest in three little houses,

But they didn't wear coats and they didn't wear trousers.

в) з метою тренування пам'яті учнів можна провести наступний конкурс: за обмежений час (протягом 30 секунд або 1 хвилини) кожен учасник команди запам'ятовує по 1 або 2 рядки якого-небудь вірша. Наприклад, при повторенні порядкових числівників:

There are eight monkeys at the Zoo:

The first monkey is mind,

The second monkey is wild,

The third monkey is small,

The fourth monkey is tall,

The fifth monkey is mad,

The sixth monkey is sad,

The seventh monkey is cold,

The eighth monkey is old.

г) учні отримують відповіді на питання : He's not at home. I thought you knew. He bought a pie. I don't know. He said 'OK!' He ate a sweet. Почувши питання , учні повинні правильно знайти відповіді на питання та прочитати його: matching.

- Where's Tom? - He's not at home.

-Where did he go? - I don't know.

- What did he do? - I thought you knew.

- What did he eat? - He ate a sweet.

- What did he buy? - He bought a pie.

- What did he say? - He said "OK"!

д) при вивченні ступенів порівняння прикметників можливо пропонувати учням такий віршик:

Honey is sweeter than sugar,

Coffee is stronger than tea.

Juice is better than water,

You can't be smarter than me.

Juice is better than water - зайве: у всіх інших рядках використані прикметники утворюють порівняльну ступінь за допомогою суфікса - er , а " better " - слово - виключення.

До речі , цей вірш можна використовувати в якості ігрового прийому на початку уроку , і тоді воно буде введенням в тему уроку , " містком " до знайомства з прикметниками - винятками ( good - better - the best ) , які утворюють ступені порівняння не за правилом.

II . Мовні або справді комунікативні .

Мета цих вправ - здійснення комунікативної функції ІМ і навчання комунікативним умінням (аудіювання , говоріння, читання , письмо) .

Мовні вправи - ​​завжди творчі вправи . Головна характеристика - ситуативність і вмотивованість .

При вивченні теми «Friends Online" учням пропонується написати e-mail за темами «My School Day" або «My Birthday Party", починаючи словами:

Hi! I am happy that I've got an e-mail friend! I'd like to write you about my school day….

Please e-mail me! taras@fm.ua

А ось приклад творчого завдання для 5 класу з аудіювання.

Task. Послухай завдання, яке прочитає вчитель,і виконай їх,використавши кольорові олівці: червоний ,блакитний, жовтий, коричневий та чорний.

Distinguishing figures, shapes, colors, directions. In this exercise your students will show the ability to follow the instructions when you read them aloud. They will draw and color what they heard. Remember, "Draw" doesn't mean "paint", only make a picture. When you "color", you use paint. Students will use color pencils. They will need yellow, green, blue, black and brown pencils. You read the task twice. For each correct drawing students get 4 points for drawings or 0-3 points for drawings with mistakes. Total number of points for this task is 20.

Instructions:

1) Draw a square and a circle. Draw 5 small blue stars in the square and a yellow flower in the circle.

2)Take a black pencil and draw 3 shapes: a triangle, a square and a circle. The triangle comes the first, the square comes the second and the circle comes the third. Color the triangle red, the square blue and the circle green.

3)Draw two small green houses and one big red house. Two green houses come the first, one big house comes the next.

4)Take a blue pencil and draw a house. The house has three blue windows and two red doors. There are 5 green trees near the house.

5)Draw two black ovals, three red stars and one brown triangle.

III . Умовно - мовленнєві або умовно- комунікативні вправи .

Вони дозволяють здійснити тренування мовного матеріалу в навчальній чи ситуаційній комунікації , що імітує природну .

Наприклад, при вивченні у 5 класі структури like +…ing я пропоную завдання, яке спонукає учнів до активності на уроці.

e.g. Complete the sentences and say about your hobbies in a microphone:

I love…

I like…

I dislike…

I am good at…

I hate…

… is OK for me.

Таким чином , учні засвоюють дані лексичні та граматичні структури з метою використання їх у спілкуванні.

Середній етап навчання ( V -VII класи) передбачає такий характер текстів як діалог -розпитування , діалог - спонукання , діалог - обмін інформацією; монолог - опис , повідомлення , розповідь , характеристика .

Отже, як організувати діалогічне мовлення учнів 5 класу? На мій погляд, це одна із найважчих цілей, яку ставить перед собою учитель на уроці. Перш за все, я готую вербальну та ілюстративну опору, наприклад, лексичні картки, на яких зображені: club, Zoo, cinema, shop, bank, café, museum і т.д. Після цього учні складають речення, відповідаючи на питання учителя:

T: Say where were you at 5 p.m. last Wednesday?

T: Now say what were you doing then? Choose the following: to walk, to play(tennis, badminton, football etc.), to skateboard, to take a taxi, to wait etc.

T: Now say if there were any people at that place? Were they old or young (slim, tall, short, thin etc). What had they on?

Далі учні готуються в парах до мовної взаємодії один з одним, використовуючи підготовлені питання та наочну опору:

T:1. Where were you at 5 p.m. yesterday?

2. What were you doing then?

3. Were there any other people?

4. What were they like?

5. What were they doing?

6. What had they on?

Task: Скласти діалог за ситуацією «Бесіда з поліцейським» в парах, використовуючи зразок:

-Pete, where were you at 5 p.m. last Wednesday?

-Near the bank.

-What were you doing there?

-I was waiting for my dad.

-Were there any people there?

-Yes, there were.

-How many?

-Two .Yes, two - a lady and a gentleman.

-What were they like?

-The lady was tall, young and beautiful.

-What had she on?

-Well, she had a white hat, white shoes and a yellow dress on.

-I see. Thank you. What about a gentleman? What was he like? What had he on?

-The gentleman wasn't young. He was short and fat. He had a black hat and a black suit on.

-What were they doing?

-Thy were taking a taxi.

-Thank you ,Pete , for your help. Those people were the robbers. We are going to catch them.

Важливим фактором забезпечення комунікативної мотивації є рольова гра. Як показує мій досвід і досвід моїх колег , вона розвиває інтерес до іншомовного спілкування , розширює його предметний зміст , дозволяє передбачити майбутній особистий досвід учнів шляхом програвання ролей людей різних професій або характерів .

Переконана , що практика використання інтерактивних форм довела можливість одночасної участі учнів в іншомовному спілкуванні .У трійках або четвірках учні розігрують , наприклад , ситуації знайомства , тобто кожен грає свою роль , при цьому хтось з них може виступити в ролі репортера і брати інтерв'ю у «спортсменів » , « артистів» і так далі. Такі вправи , як правило , завершуються підбиттям підсумків : один з учнів малої групи повідомляє вчителю і класу , з ким він познайомився , що нового дізнався про тих, з ким розмовляв і т.д.

Формуванню комунікативної компетенції сприяють такі завдання , як:

• скласти план тексту , висловити основні думки за планом ;

• драматизувати частину тексту або діалог ;

Для виконання подібних завдань я пропоную учням логіко - синтаксичні схеми , різні опори ( смислові , змістовні , вербальні , ілюстративні , схематичні ) .

Правильно підібрана опора допомагає учням зі слабкою підготовкою швидше і правильніше усвідомити призначення лексико - граматичних структур при освоєнні лексики , при навчанні іншомовного спілкування в цілому.

Звичайно , розробка опор , структур , схем вимагає від вчителя додаткового часу на підготовку до уроку . Однак , як писав Л. Толстой , «чим легше вчителю вчити , тим важче учням вчитися. Чим важче вчителю , тим легше учневі ».

Література:

1. ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(5-9 клас)

2. Пасов Є.І. Комунікативний метод навчання іншомовному говорінню / Є.І. Пассов. - 2 ізд. М.: Освіта, 1991

3.Я.М. Колкер, Е.С. Устінова, Т.М. Еналієва. Практична методика викладання ІМ.- М.: Видавн. центр "Академія", 2001

если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал