• Учителю
 • Другое
 • Наукова робота по темі Аналіз фінансової стійкості підприємства на прикладі Салтівського хлібзаводу

Наукова робота по темі Аналіз фінансової стійкості підприємства на прикладі Салтівського хлібзаводу

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материалаМіністерство освіти і науки

Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

Харьківське територіальне відділення

Малої академії наук УкраїниНаукове відділення: Економіка

Секція: Мікроекономіка

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ»

Роботу виконав:

Газімагомедов Саїд Гаджимурадович,

учень 9 класу Харківської гімназії №43

міської ради Харківської області

Науковий керівник:

Малюк Ірина Володимирівна,

вчитель Харківської гімназії №43

Харківської міської ради Харківської області

Сідельникова І.В., кен, доцент, професор кафедри економічної теорії ХДПУ ім. Г.Сковороди2013 г.

ТЕЗИ

Аналіз фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський»

Газімагомедов Саїд Гаджимурадович, Харківське територіальне відділення МАН, учень 9 класу Харківської гімназії №43 Московського району.

Керівники - Малюк Ірина Володимирівна, вчитель математики Харківської гімназії №43;

Сідельникова І.В., кен, доцент, професор кафедри економічної теорії ХДПУ ім. Г.Сковороди.Робота присвячена аналізу фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський». Детальне вивчення показників фінансової стійкості дозволяє зробити висновки про нормальну фінансову стійкість підприємства на найближчий період. Розглядаються шляхи підвищення фінансової стійкості, а також шляхи впровадження механізмів підвищення фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський».

Робота складається з трьох частин.

В першому розділі розглядаються теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості, методологічні підходи до її оцінки.

В другому розділі проводиться аналіз діяльності підприємства, його організаційно-економічні характеристики. Аналіз показників фінансової стійкості дозволяє зробити висновки про діяльність ПАТ «Хлібозавод «Салтівський».

В третьому розділі розглядаються шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський». Розробка і впровадження механізму по підвищенню фінансової стійкості підприємства. Представлені всі фінансові розрахунки, які підтверджують зроблені прогнози та висновки.ЗМІСТ устойчивость экономическая эффективностьТези

2

Вступ

4

Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості підприємства

6

1.1. Формування фінансової стійкості підприємства

6

1.2. Інформаційна база визначення фінансової стійкості організації

8

1.3. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства

8

Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський»

9

2.2. Аналіз фінансової діяльності організації ПАТ «Хлібозавод «Салтівський»

9

2.3. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський»

12

Розділ 3. Підвищення фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський»3.1. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський»

14

3.2. Розробка і впровадження механізмів по підвищенню фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський»

15

Висновки

18

Список використаних джерел

20

Додаток А

21

Додаток Б

22

Додаток В

23

Додаток Г

24

ВСТУП

Для сучасної економіки України характерна нестабільність, непослідовність податкової, кредитно-валютної, страхової, митної, інвестиційної політики; втрата державної підтримки, в зв'язку зі зміною форми власності без суттєвих змін законодавчої бази; недостатність бюджетного фінансування; інфляція; підлеглість системи бухгалтерського обліку цілям оподаткування; невизначеність в поведінці покупців, поставників, конкурентів.

Одна з основних перепон на шляху до стабільного економічного росту - повільний процес перетворень на рівні організацій (підприємств). Для усунення негативних тенденцій економічного розвитку в цілях підвищення стабільності діяльності господарюючих суб'єктів необхідно сконцентрувати увагу на забезпечення стійкого розвитку організації як основного структурного елемента економічної системи України.

Платоспроможність і фінансова стійкість є найважливішими характеристиками фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Фінансова стійкість - це визначений стан рахунків підприємства, який гарантує його постійну платоспроможність. Стійкість та стабільність фінансового стану залежить від результатів виробничої, комерційної, фінансово-інвестиційної діяльності підприємства, а стійкий фінансовий стан, в свою чергу, позитивно впливає на його діяльність.

Актуальність теми. Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (в першу чергу, партнерам по договірним відношенням) визначити фінансові можливості організації на довгострокові перспективи, а також це, в свою чергу, буде залучати більшу кількість споживачів і партнерів.

Мета и завдання дослідження. Мета наукової роботи полягає у вивченні показників фінансової стійкості, а також математичних розрахунків цих показників. Застосування теоретичних знань на практиці, в тому числі розрахунки і аналіз показників фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський».

Об'єкт - ПАТ «Хлібозавод «Салтівський».

Предмет дослідницької роботи - відносні і абсолютні показники фінансової стійкості підприємства.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є наукові роботи вітчизняних та зарубіжних спеціалістів у галузі цієї теми, інформація про діяльність ПАТ «Хлібозавод «Салтівський».

Елемент наукової новизни цієї роботи полягає в розробці і впровадженні механізмів по підвищенню фінансової стійкості підприємства.

Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що обґрунтовані в роботі теоретичні положення, які напрямлені на розробку конкретних рекомендацій на підвищення фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський».

Специфічність и перспективність роботи складається в дослідженні методів визначення коефіцієнтів фінансової стійкості, що в наш час економічної нестабільності дуже важливо. Даний метод можна застосовувати до будь-якого вітчизняного або зарубіжного підприємства.РОЗДІЛ 1

Теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості підприємства

1.1. Формування фінансової стійкості підприємства

Зароком виживання і основою стабільності положення підприємства є його стійкість. На стійкість підприємства мають вплив різні чинники: положення підприємства на товарному ринку; виробництво і випуск дешевої продукції, яка користується попитом; його потенціал в діловій співпраці; степінь залежності від зовнішніх кредиторів і інвесторів; наявність неплатоспроможних дебіторів; ефективність господарчих і фінансових операцій. Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує вільне маневрування грошовими коштами підприємства та шляхом ефективного їх використання, сприяє безперервному процесу виробництва і реалізації продукції. Аналіз стійкості фінансового стану на ту чи іншу дату дозволяє відповісти на запитання: на скільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом періоду напередодні цієї дати. Важливо, щоб стан фінансових ресурсів відповідав вимогам ринка і потребам розвитку підприємства.

Вона випливає з основної формули балансу, яка встановлює збалансованість показників активу и пасиву балансу, яка має наступний вид: Ан + Ао = Кс + Зд + Зкр, де Ан - необоротні активи (підсумок розділу I активу балансу); Ао - оборотні активи (підсумок розділу II активу балансу), в склад яких входять виробничі запаси (ВЗ) и грошові кошти в готівковій, безготівковій формах і розрахунках в формі дебіторської заборгованості (ДЗ); Кс - капітал і резерви підприємства, тобто власний капітал підприємства (підсумок розділу I пасиву балансу); Зд- довгострокові кредити і позики, взяті підприємством (підсумок розділу IІІ пасиву балансу); Зкр - короткострокові кредити та позики, взяті підприємством, які, як правило, використовуються на покриття недостачі оборотних коштів підприємства (ПК), кредиторська заборгованість підприємства, по якій воно повинно розрахуватися практично негайно (КЗ), та інші кошти в розрахунках (ІК) (підсумок розділу ІV пасиву балансу).

Маємо: Ан + (ВЗ + ДЗ) = Кс + Зд + (ПК + КЗ + ІК).

Для характеристики фінансової ситуації на підприємстві існує чотири типа фінансової стійкості.

1. Абсолютна стійкість фінансового стану, яка зустрічається в справжніх умовах розвитку економіки України дуже рідко, представляє собою крайній тип фінансової стійкості і задається умовою: З < ВОК, тобто керівництво підприємства не вміє, не хоче або не має можливості використовувати зовнішні джерела фінансування основної діяльності.

2. Нормальна стійкість фінансового стану підприємства, яка гарантує його платоспроможність, відповідає наступній умові:

З = ВОК + ПК, тобто підприємство для покриття запасів і витрат вигідно використовує і комбінує різні джерела коштів, як власні, так і залучені.

3. Нестійкий стан, який характеризується порушенням платоспроможності, при якому зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів і збільшення ВОК: З = ВОК + ПК + Д0, де Д0 - джерела, які послаблюють фінансову напругу (тимчасово вільні власні кошти (фонди економічного стимулювання, фінансові резерви), залучені кошти (підвищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторської), кредити банків на тимчасове поповнення оборотних коштів та інші позичені кошти). Фінансова нестійкість вважається нормальною (допустимою), якщо величина залучених для формування запасів і витрат короткострокових кредитів та позичених коштів не перевищує сумарної вартості виробничих запасів і готової продукції (найбільше ліквідної часті запасів і витрат).

4. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємницька фірма знаходиться на грані банкрутства, так як грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть її кредиторської заборгованості і прострочених позик: З > ВОК + ПК.

1.2. Інформаційна база для аналізу фінансової стійкості

Для проведення аналізу і розкриття суті явища необхідна інформація, яка дозволила б відстежити стан і результати діяльності підприємства, допомогла зрозуміти рух фондових потоків. Аналіз фінансової стійкості базується на системі показників, на комплексному використанні даних цілого ряду джерел економічної інформації. Джерела аналізу підрозділяються на облікові і внеоблікові.

До облікових джерел відносяться: бухгалтерський облік і звітність; статистичний облік і звітність; оперативний облік і звітність; вибіркові облікові дані. Найбільш простою і доступною формою фінансової інформації є бухгалтерський облік, який складається за правилами публічного бухгалтерського обліку. Облік звичайно включає до себе баланс на визначену дату, звіт про прибутки і витрати за період, звіт про рух фондів за той же період і звіт про рух грошових коштів.

1.3. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства представляє собою інструмент для прийняття управлінських розв'язків, є одним з етапів управління, в ході якого обсновуються ті чи інші управлінські розв'язки і оцінюється їх економічна ефективність. Весь спектр методичних підходів до оцінки фінансового стану підприємства дозволяє виділити наступні етапи: 1) розрахунок системи фінансових коефіцієнтів; 2) рейтингова (інтегральна) оцінка фінансового стану; 3) діагностика ймовірності банкрутства підприємства. Результати діяльності підприємства і його фінансовий стан цікавлять власників, менеджерів, кредиторів, інвесторів, партнерів, державу, тобто зовнішніх та внутрішніх користувачів інформації.РОЗДІЛ 2

Аналіз діяльності підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський»

2.1. Організаційно-економічна характеристика

ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» спеціалізується на виробництві хлібобулочних виробів в асортименті, сухарів і кондитерських виробів, з використанням пшеничного і житнього борошна всіх сортів і іншої харчової сировини. В відповідності з предметом діяльності підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» основними задачами його є: 1) організація виробництва і реалізація населенню товарів народного вжитку, 2) організація оптової та роздрібної торгівлі, посередницька діяльність; 3) реалізація транспортних перевезень і надання транспортних послуг; 4) реалізація інших видів господарчої і комерційної діяльності, які не заперечують чинному законодавству і які не суперечать предмету и основним задачам діяльності.

2.2. Аналіз активу и пасиву балансу підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський».

При аналізі активу и пасиву раціонально використовувати ущільнений порівняльний аналітичний баланс и користуватися такими методами: - читання звітності, - горизонтальний, - вертикальний, - трендовий.

За даними таблиці 2.1 (Додаток А) можна зробити висновок.

Протягом 2010 року загальна сума майна підприємства в грошовому еквіваленті збільшилась приблизно на 3,4%. Це позитивно характеризує динаміку розвитку, розширення підприємства. В складі активів домінують оборотні активи. Абсолютна сума вартості яких знизилась на 3,42%. Це пояснюється тим, що підприємство орієнтується на збільшення запасів. Підприємство розширює виробничі можливості і також продовжує вкладати в необоротні активи, їх частка збільшилася з 32% до 35%. Необоротні активи підприємства в основному представлені основними коштами, що позитивно характеризує потенціал підприємства. Зменшились вклади в незавершене будівництво, причому спала як частина цих вкладів з 3% до 2%, так і їх частки - 9%. Довгострокові фінансові вклади залишилися на попередньому рівні, хоча і їх частка знизилась з 1,65% до 1,48%,отже, інвестиційна направленість підприємства спадає. Це може сколихнути фінансові результаті. Запасі в абсолютній сумі і в частках зросли. Це відбулося по готовій продукції, сировині і матеріалам. Це зумовлено зростанням виручки. Таким чином, політика підприємства в відношенні запасів є ефективною. Дебіторська заборгованість зросла протягом року незначно, також зросла виручка. Як наслідок, ріст дебіторської заборгованості зумовлено збільшенням числа покупців. Але також можна сказати, що підприємство ефективно управляє дебіторською заборгованістю, так я виручка росте більшими темпами, ніж дебіторська заборгованість. Приріст грошових коштів склав 5,41%. Це позитивна тенденція, яка означає підвищення платоспроможності.

За даним таблиці 2.2 (Додаток А) можемо зробити висновок.

1. Протягом 2011 року загальна сума майна підприємства в грошовому еквіваленті збільшилась приблизно на 38%. Це позитивно характеризує динаміку розвитку і розширення підприємства, підтверджує данні про динаміку збільшення виробничого потенціалу основних коштів на 17% і запасів на 93%. В складі активів домінують оборотні активи, частка яких збільшилась на 3,65%. Абсолютна сума вартості активів зросла на 45%. Це пояснюється тим, що в своїй діяльності підприємство орієнтується на збільшення запасів, що погіршує фінансові результати підприємства. Але грошові кошти, короткострокові фінансові вклади і витрати майбутніх періодів збільшуються, що свідчить про зростання ліквідності майна підприємства та його платоспроможності.

2. В складі необоротних активів найбільша частка належить основним коштам, незавершене будівництво(НЗБ) на початок року 3,36%, на кінець 7,05%. Це наслідок того, що частина побудованих об'єктів було введено в експлуатацію і перейшла до розряду основних коштів. Довгострокові фінансові вклади на початок року 1,48%, на кінець 0,75%. Це зниження питомої ваги не пов'язано зі зміною абсолютної суми, а є наслідком загальних змін в структурі активів.

3. Запаси в абсолютній сумі зросли. Це відбулося тому, що збільшилися витрати майбутніх періодів. Це зумовлено зростанням виручки. Таким чином, політика підприємства в відношенні запасів є в принципі ефективною.

4. Дебіторська заборгованість зросла протягом року, також зросла виручка. Як наслідок, ріст дебіторської заборгованості зумовлено збільшенням числа покупців. Але також можна сказати, що підприємство не дуже ефективно управляє дебіторською заборгованістю, так як виручка зростає такими ж темпами, як і дебіторська заборгованість.

5. Грошові кошти на початок року 2,0%, на кінець 1,12%, і в сумі вони зменшилися. З однієї сторони, це небезпечна тенденція, яка означає зниження платоспроможності, з іншої - означає, що гроші працюють.

За даними таблиці 2.3 (Додаток Б) можемо зробити висновки:

1. Частка власного капіталу в загальній структурі джерел формування майна на початок року - приблизно 80%, на кінець - 84%. Таке співвідношення для підприємства є, з однієї сторони позитивним, так як власний капітал збільшується. З іншої, не дуже позитивним, так як до кінця року спостерігається тенденція збільшення довгострокових зобов'язань. Це може привести до залежності від кредиторів.

2. Аналізуючи структуру власного капіталу можна зробити наступні висновки: 1) найбільшу питому вагу займає доданий капітал на початок 17,33%, а на кінець 15,56%.; 2) уставний капітал по абсолютній сумі не змінився, по частці в пасивах зменшився, хоча і незначно, це зумовлено зміною структури пасивів - підвищення частки власного капіталу; 3) у підприємства є нерозподілений прибуток - це означає, що підприємство покращило свої фінансові результати; 4) резервний капітал дуже малий. Це може бути наслідком змін в структурі пасивів, так я значно збільшилися довгострокові зобов'язання.

3. Підприємство протягом року віддавало перевагу короткостроковим зобов'язанням, частка ж довгострокових зобов'язань на початок року 0,44%, а на кінець 0,43%. Частка короткострокових зобов'язань на початок року 19,24%, а на кінець 14,78%, хоча і відбувається їх зниження, але це відіграє негативну тенденцію в очах зовнішніх користувачів інформації, так як означає, що підприємство не дуже обов'язкове у відношенні своїх боргів та їх погашенні.

За даними таблиці 2.4 (Додаток Б) можемо зробити висновки:

1. Частка власного капіталу в загальній структурі джерел формування майна на початок року - приблизно 84%, а на кінець 81%. Таке співвідношення для підприємства є позитивним, так як хоча і є невелике зниження, але спостерігається збільшення власного капіталу.

2. Аналізуючи структуру власного капіталу можна зробити наступні висновки: 1) найбільшу питому вагу займає нерозподілений прибуток на початок 68,31%, а на кінець 69,62%. Це позитивна тенденція, так як означає, що підприємство покращило свої фінансові результати; 2) додатний капітал на початок 15,56%, а на кінець 11,31%; 3) уставний капітал по абсолютній сумі не змінився, по частці в пасивах зменшився, це зумовлено зміною структури пасивів - підвищенням частки власного капіталу; 4) резервний капітал дуже малий. Це може бути наслідком зміни в структурі пасивів, так як збільшилися короткострокові зобов'язання.

3. Підприємство протягом року віддавало перевагу короткостроковим зобов'язанням. Короткострокові зобов'язання збільшились на 2,19%. Це негативно характеризує підприємство в очах зовнішніх користувачів інформації, так як означає, що підприємство не дуже обов'язкове в відношенні своїх боргів та їх погашенні, зростає залежність від кредиторів.

2.3. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

Аналіз проводиться в 3 етапи:

1. Розраховуються 3 основних показники, які характеризують джерела запасів і витрат. а) наявність власних і оборотних коштів (ВОК): ВОК= власний капітал - необоротні активи. Наявність ВОК, означає, що у підприємства достатньо власних коштів для покриття потреби в довгострокових і необоротних активах, а також для придбання оборотних активів. Це позитивна тенденція. б) Власні та довгострокові позичені джерела формування запасів і витрат (ВД): ВД= ВОК+ довгострокові зобов'язання. в) Загальна величина основних джерел запасів і витрат (ОД): ОД= ВД+ короткострокові зобов'язання.

2. Розрахунок показників забезпечення запасів і витрат джерел їх формування: а) (+) або (-) власних оборотних коштів: ∆ВОК=ВОК - запаси; б) (+) або (-) власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат: ∆ВД=ВД - запаси; в) (+) або (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат: ∆ОД=ОД - запаси. Ці показники є абсолютними показниками фінансової стійкості, для цього використовують 4 типа фінансової стійкості.

3.Визначення фінансової стійкості:

а) Абсолютна фінансова стійкість: ∆СОС >=0, ∆СД >=0 S={1;1;1}, ∆ОИ >=0.

б) Нормальна фінансова стійкість: ∆СОС < 0, ∆СД >=0 S={0;1;1}, ∆ОИ >=0.

в) Нестійкий фінансовий стан: ∆СОС < 0, ∆СД < 0 S={0;0;1}, ∆ОИ >=0.

г) Кризовий фінансовий стан: ∆СОС < 0, ∆СД <0, S={0;0;0}, ∆ОИ <0.

Аналіз фінансової стійкості на основі даних бухгалтерського балансу ПАТ «Хлібозавод «Салтівський».

За даними таблиці 2.5 (Додаток В) можемо зробити висновки.

У підприємства спостерігається абсолютно стійкий фінансовий стан, обумовлений тим, що, у підприємства достатньо власних коштів для покриття потреб в довгострокових і необоротних активах. До кінця 2011 року ситуація не змінилась, фінансовий стан також стійкий, власні кошти зросли, зросли і необоротні активи, збільшились і короткострокові зобов'язання. В результаті підприємство може до кінця фінансувати потреби за рахунок власних коштів. Це позитивна тенденція.

РОЗДІЛ 3

ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «ХЛІБОЗАВОД «САЛТІВСЬКИЙ»3.1. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства

Виходячи з висновків по аналізу фінансової звітності ПАТ «Хлібозавод «Салтівський», можна сказати про те, що підприємство фінансово стійко, зростає виручка і власні кошти. Але вони збільшуються більшими темпами, ніж виручка, їх не вистачає для достатнього покриття необоротних активів. Також зростають короткострокові зобов'язання.

Рекомендації:

1. Щоб підвисити фінансову стійкість можна використовувати позичені кошти в межах нормального співвідношення між власними і позиченими коштами. Це повинно привести к ще більшому росту виручки і, як наслідок, підвищенню власних коштів і зниженню покриття потреб в необоротних активах.

2. При зростанні виручки можна досягти значного погашення короткострокових кредитів і позик. В аналізі рентабельності активів і власного капіталу спостерігається позитивна тенденція, але і недоліки існують. Підприємству я би порекомендував забезпечити більш ефективне використання майна, щоб виручка зростала швидше. Для цього продовжувати політику ефективного управління ресурсами підприємства. Розглядаючи роботу з клієнтами, як основне джерело ресурсної бази, підприємство бажає зберегти лідируючу роль на ринку виробництва подібної продукції. Приймаючи до уваги загострення конкуренції на цьому ринку, підвищення вимог громадян до стандартів якості і технологіям, підприємство розглядає задачу підвищення якості сервісу і забезпечення кожного клієнта широким спектром продукції як пріоритетну. Виконання даної задачі забезпечує істотне зростання об'ємів продаж, збільшує привабливість підприємства для клієнтів, забезпечує подальше зростання рентабельності праці.

3.2. Розробка і впровадження програми по підвищенню фінансової стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський»

За підсумками проведеної оцінки фінансового стану можна зробити висновки, що перед підприємством ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» стає проблема покращення своєї виробничої і комерційної діяльності. Його фінансова політика розв'язує короткострокові задачі, які дають позитивні результати тільки сьогодні з можливим негативним ефектом в майбутньому, що в багатьох випадках обумовлено відсутністю фінансової стратегії.

Пропозиції до формування фінансової стратегії підприємства представлені в таблиці 3.1 (Додаток Г), в якому пропонуються заходи по відновленню фінансової стійкості і підтримки ефективної господарчої діяльності ПАТ «Хлібозавод «Салтівський».

Основою запропонованих варіантів фінансової стратегії є політика збільшення власних оборотних коштів підприємства в цілях підтримки його платоспроможності. При 1-му варіанті фінансової стратегії це пропонується здійснити за рахунок зростання довгострокових кредитів і позичених коштів на 2000 тис. гр. в порівнянні зі звітним періодом 2010 року. При 2-му варіанті акцент робиться на нарощування короткострокових позичених коштів - пропонується отримання короткострокового кредиту на суму 2000тис.гр. Водночас з ростом довгострокових і короткострокових позичених коштів пропонується збільшення величини запасів і витрат підприємства (при 1-му варіанті на 300тис.гр., при 2-му - на 500тис.гр.).

Підсумки аналізу до і після реалізації фінансової стратегії зведемо в підсумкову таблицю. 3.2 (Додаток Г).

При аналізі фінансової стійкості підприємства встановлено, що фінансовий стан підприємства на початок і кінець розглянутого періоду є кризовим. При реалізації запропонованих заходів спостерігаємо зростання стійкості підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський». Для виходу з кризи і подальшого розвитку необхідна розробка програми по фінансовому оздоровленню підприємства, яка включає до себе як план кардинальних змін в діяльності підприємства (перепрофілювання), так і розв'язок проблеми боргових зобов'язань. Одним з шляхів виходу з кризової ситуації можна порекомендувати ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» капіталовкладення позиченим шляхом.

Дані аналізу таблиці 3.2 (Додаток Г) показують, що де - які заходи повинні бути прийняті для підвищення фінансової стійкості ПАТ «Хлібозавод «Салтівський». Для цього необхідно добитися збільшення питомої ваги основних джерел формування запасів і витрат в складі загальної величини джерел коштів.

Цього можна досягти трьома шляхами:

1) Збільшення розміру власних джерел коштів - відбувається за рахунок збільшення розміру уставного фонду, а також за рахунок прибутку (другий варіант, враховуючи збитки за розглянутий період, особливих результатів дати не може).

2) Збільшення розміру позичених джерел коштів - досягається шляхом залучення довгострокових і короткострокових банківських кредитів. Враховуючи сучасну економічну ситуацію підприємство в самому найкращому випадку може сподіватися на отримання короткострокових позик.

3) Перегляд середньозважених величин запасів продукції на складах на день, тиждень, місяць. Можливо, розмір запасів не оправдано збільшені, що, звичайно, впливає на кредиторську заборгованість, величину якої треба було би знизити.

Більшу увагу при аналізі текучих активів ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» повинно бути приділено дебіторській заборгованості. При наявності конкуренції і складності збиту продукції підприємства продають її, використовують форми наступної оплати, тому дебіторська заборгованість є важливою частиною оборотного капіталу і оказує суттєвий вплив на фінансовий стан підприємства.

Таким чином, платоспроможність і стійкість фінансового стану ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» може бути подальше підвищена шляхом:

1) прискорення обертаємості капіталу в текучих активах;

2) поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, тобто збільшення частки власних коштів в джерелах покриття оборотних активів;

3) визначення мінімально необхідної потреби в грошових активах для здійснення текучої господарчої діяльності;

4) корегування потоку платежів з метою зменшення потреби в грошових активах, забезпечення прискорення обороту грошових активів;

5) використання можливості отримання довгострокових кредитів і позик в підприємницькій діяльності;

6) оптимізації безготівкових розрахунків (використання векселя як розрахункового інструменту).

ВИСНОВКИ

В роботі проведено аналіз господарської діяльності ПАТ «Хлібозавод «Салтівський», яке спеціалізується на виробництві хлібобулочних виробів. На основі проведеного аналізу зробимо наступні висновки.

Відмічено покращення використання основних фондів на підприємстві. Коефіцієнт зносу протягом всього розглянутого періоду не змінювався, що свідчить про зношеність основних коштів підприємства. Чисельність робітників підприємства зменшаться протягом періоду аналізу, рівень текучості кадрів на ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» невеликий. Фонд оплати праці, продуктивність праці і середня заробітна плата кожен рік збільшується. В роботі на основі різних методик вітчизняних авторів представлені способи і показники оцінки фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Проведено фінансовий аналіз ПАТ «Хлібозавод «Салтівський», на основі якого можна зробити наступні висновки.

В активі балансу підприємства відбулося збільшення питомої ваги необоротних активів. Частка власного капіталу має тенденцію до зниження, що характеризує зниження фінансової незалежності ПАТ «Хлібозавод «Салтівський». Підприємство є фінансово - стійким, це доводить відсутність простроченої кредиторської заборгованості, платежів в бюджет і в внебюджетні фонди і заборгованість перед робітниками по оплаті праці. Структура балансу ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» задовільна, про що свідчать дуже високі значення показників ліквідності. Коефіцієнти текучої і швидкої ліквідності відповідають рекомендованим мінімальним значенням. Підприємство має також і абсолютну ліквідність. В ринкових умовах, коли господарча діяльність підприємства і його розвиток здійснюється за рахунок самофінансування, а при недоліку власних фінансових ресурсів - за рахунок позичених коштів, важливою аналітичною характеристикою є фінансова стійкість підприємства.

Одною з причин погіршення платоспроможності ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» може бути неправильне використання оборотного капіталу: відлучення коштів в дебіторську заборгованість, вкладання в надпланові запаси і на інші цілі, які тимчасово не мають джерел фінансування. Так як підприємство розширює свою діяльність, то причини його неплатоспроможності містяться в нераціональному використанні прибутку, відлучення коштів в дебіторську заборгованість, заморожування коштів в надпланових виробничих запасах, помилках при визначенні цінової політики.

Керівництву підприємства ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» потрібно прийняти заходи по наступним направленням: зниження в складі джерел коштів питомої ваги кредиторської заборгованості; скорочення середнього строку обороту дебіторської заборгованості; залучення позичених коштів. Цього можна домогтися шляхом використання банківських кредитів, а також впровадження ефективної політики управління дебіторською заборгованістю.

Стійкість фінансового стану ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» може бути відновлена шляхом: прискорення обертаємості капіталу в текучих активах; обґрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу); поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Насамперед, необхідно приділити посилену увагу маркетинговій діяльності. Необхідно також розробити заходи по управлінню дебіторською заборгованістю, так як спостерігається її зростання. Для цього можна порекомендувати розробку системи знижок для різних покупців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 1. Баканов, М.И. Теория экономического анализа [Текст]: учебник/ М.И. Баканов. - М.: Новое издание, 2003. - 124 с.

 2. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация [Текст]: учебник / Л.А. Бернстайн. - Минск: Наука, 2009. - 202 с.

 3. Бригхэм, Ю.А. Финансовый менеджмент. Управление компанией [Текст]: учебное пособие / Ю.А. Бригхэм. - М.: Изд-во Март, 2005. - 34 с.

 4. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки [Текст]: учебное пособие / М.Н.Крейнина. - М.: Издательство Вече, 2005. - 206 с.

 5. Крупский В.В. Экономика предприятия (фирмы) [Текст]: учебное пособие / Крупский. В.В. - М.: Книголюб, 2005. - 54 с.

 6. Лобанов Д.К. Экономика предприятия (фирмы) [Текст]: учебное пособие / Д.К. Лобанов. - М.: Книголюб, 2005. - 45 с.

 7. Огурцова С.В. Экономика и управление на предприятии [Текст]: учебное пособие / С.В. Огурцова. - М.: Книголюб, 2005. - 1 с.

 8. Павлова Л.Н. Финансы предприятий [Текст]:/ Л.Н. Павлова. - Минск: Наука, 2005. - 35 с.

 9. Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия [Текст]: учебное пособие: учебник / Б.В. Прыкин.- М.: Наука, 2009. - 276 с.

 10. Терехова В.А. Собственный капитал: принципы формирования и учета Международный бухгалтерский учет [Текст]: учебник / В.А. Терехова. - М.: Вирс, 2009. - 16 с.

 11. Периодическая литература по вопросам экономического анализа и бухгалтерского учета.

Додаток А

Таблиця 2.1

Аналіз активу за 2010 рік

Назва статей

Абсолют. величини. гр

Віднос. величини

Відхилення, гр.

Приріст,%

Поч. року

Кін. року

Поч. року

Кін. року

Абсолют.

Віднос.

1.Необ. активи

1.1. ОК

1.2. НЗБ

1.3. Доход. вклад.

1.4. Довгостр. вклад.

213481

26740

29071

14860

44

275872

33695

26346

14860

88

23,71

2,97

3,23

1,65

0,005

27,52

3,36

2,63

1,48

0,009

62391

6955

-2725

0

44

3,81

0,39

-0,6

-0,17

0,004

29,23

26,01

-9,37

-100

100

Підсумок

284196

350861

31,57

34,99

66665

3,42

23,46

2.Об. активи.

2.1.Запаси.

2.2.ДЗ

2.3.Грош. кошти

2.4.Краткоср. вклад.108289

470682

21198

-142988

479716

20051

-12,03

52,28

2,35

-14,26

47,85

2,0

-34699

9034

-1147

-2,23

-4,43

-0,35

-32,04

1,92

5,41

-

Підсумок

616154

651629

68,43

65,0

35475

-3,43

5,76

Валюта балансу.

900350

1002490

100

100

10214011,34Таблиця 2.2

Аналіз активу за 2011 рік

Найменування

статей

Абсолют. величини, гр

Відносні величини

Відхилення

Прирост,%

Поч. року

Кін. року

Поч. року

Кін. року

Абсолютні

Відносні

1.Необ. активи

1.1. ОК

1.2. НЗБ

1.3.Доход. вклад.

1.4.Долгоср. вклад.

1.5.Отлож. нал. акт

1.6.Інші275872

33695

26346

14860

88

-322263

97282

1127

10304

1301

9227,52

3,36

2,63

1,48

0,009

023,37

7,05

0,08

0,75

0,09

0,00746391

63587

-25219

-4556

1213

92-4,15

3,69

-2,55

-0,73

0,081

0,00716,82

188,71

-95,72

-30,66

1378,41

100

Підсумок

350861

432369

34,99

31,35

81508

-3,64

23,231

2.Об. активи.

2.1.Запаси.

2.2.ДЗ

2.3. Грошові кошти

2.4.Короткостр. вкл.

2.5.Інші.142988

480626

20051

-

-276167

587934

15403

61022

13214,26

47,94

2,0

0

020,02

42,63

1,12

4,42

0,01133179

107308

-4648

61022

1325,76

-5,31

0,88

4,42

,0193,14

22,31

-23,18

100

100

Підсумок

651629

946777

65,0

68,65

376656

3,65

45,29

Валюта балансу.

1002490

1379146

100

100

37,57Додаток Б

Таблиця 2.3

Аналіз пасиву за 2010 рік

ПоказникиАбсолют. показники, т. гр.

Віднос. показники, т. гр.

Приріст,%

Поч. року

Кінець року

Відхилення

Поч. року

Кінець року.

Відхилення

1.Капітал і резерви

1.1.Уставной капітал

1.2.Дод. капітал

1.3.Рез. капітал

1.4.Нерозп. прибуток

1.5.Целєве фінан.4651

156030

233

561728

4844651

156030

233

684780

3720

0

0

123052

-1120,52

17,33

0,03

62,39

0,050,46

15,56

0,02

68,31

0,04-0,06

-1,77

-0,01

5,92

-0,010

0

0

21,91

-23,14

Підсумок

723126

846066

-1054

80,32

84,4

4,08

17,0

2.Зобов`язання:

2.1. довгострокові

2.2. короткострокові

Кред. заборгованість39771732478280-1481444303-251030,4419,240,4314,78-0,01-4,46108,2-14,49

Підсумок

173247

148144

-25103

19,24

14,78

-0,47

-14,49

Валюта балансу

900350

1002490

102140

100

10011,34Таблиця 2.4

Аналіз пасиву за 2011 рік

ПоказникиАбсолют. показники, т. гр.

Відносні показники

Приріст,%Поч. року

Кінець року

Відхилення

Поч. року

Кінець року

Відхилення

1.Капітал і резерви

1.1.Уставний капітал

1.2.Дод. капітал

1.3.Рез. капітал

1.4.Нерозп. прибуток

1.5.Целєве фінан.4651

156030

233

684780

3724651

156030

233

960182

0

0

0

275402

-3720,46

15,56

0,023

68,31

0,0370,34

11,31

0,017

69,62

0-0,12

-4,25

-0,006

1,31

-0,0370

0

0

40,22

-100

Підсумок

846066

1121096

275030

84,39

81,29

-3,1

32,51

2. Зобов'язання:

2.1 довгострокові

2.2 короткострокові

2.2.1 короткостр. кредити і позики

2.2.2.кредит. заборг-ть8280-148144200704000233990117804000858460,83-14,781,460,2916,970,630,292,19142,2710057,95

Підсумок

148144

237990

89846

14,78

17,26

2,48

60,65

Валюта балансу

1002490

1379146

376656

100

100

0,01

37,57

Додаток В

Таблиця 2.5

Аналіз фінансової стійкості за допомогою абсолютних показників

Показники

2010 п. р.

2010 к. р.

2011 к. р.

ВОК - наявність власних оборотних коштів

438930

495205

688727

ВД - наявність власних і довгострокових позичених джерел фінансування запасів та витрат

442907

503485

708787

ОД - загальна величина основних джерел формування запасів і витрат

442907

503485

708787

 ВОК

330641

352217

412560

 ВД

334618

360497

432620

 ОД

334618

360497

432620Додаток Г Таблиця 3.1

Пропозиції до формування фінансової стратегії підприємства

Об`екты фін. стратегії

Складові фінансової стратегії

Пропозиції до формування фінансової стратегії

Вплив на розділи балансу, тис. гр.

Доходи і поступлення

Оптимізація основних і оборотних коштів

Політика в області цінних паперів

Збільшення основних коштів за допомогою:

- придбання «Ноу-хау» для підвищення конкурентоспроможності на ринку

- продаж продукції і послуг в нових регіонах

- випуск акцій для своїх робітників-300

2001000-

500

Витрати і відрахування

Оптимізація розподілу прибутку

Розподіл прибутку на:

- споживання

- розвиток виробництва

- виплату дивідендів500

500

--

-

-Политика в области ценных бумаг

- виконання робіт, неоподаткованих непрямими податками

- покупка акцій комерційного банку

-

2000

500

2000

Взаємовідношення з бюджетом

Оптимізація розподілу прибутку

Оптимізація податкових платежів

- зменшення розміру податкових виплат з прибутку, який підлягає оподаткуванню за рахунок складання резервного фонду

- зниження податку на майно за рахунок зменшення майна на кінець року

- виконання робіт, які не оподатковуються непрямими податками2000

300

--

400

400

Кредитні взаємовідношення

Оптимізація осн. и об. коштів

Оптимізація розподілу прибутку

- Включення в ціну продукції вартості «Ноу-хау»

- отримання короткострокового кредиту

- складання резервного фонду

-

500

2000

-

1000

2000

Таблиця 3.2

Підсумки по пропозиціям до формування внутрішньої генеральної фінансової стратегії, тис. гр.

Показники фінансової стійкості

На кін. 2011 року

Варіант 1

Варіант 2

Джерела власних коштів

3724

6924

7724

Основні кошти та інші необоротні активи

6807

6507

7407

Наявність власних оборотних коштів

-3083

417

317

Довгострокові кредити і позичені кошти

3201

5201

3701

Наявні власні і довгострокові позичені джерела формування запасів і витрат

118

56184018

Короткострокові кредити і позичені кошти

6084

7584

8084

Загальна величина джерел формування запасів і витрат

6202

13202

12102

Величина запасів і витрат

3329

3629

3828

(+) або (-) власних оборотних коштів

-6412

-3212

-3511

(+) або (-) власних і довгострокових позичених джерел формування запасів і витрат

-3211

1989

190

(+) или (-) загальної величини власних і довгострокових позичених джерел формування запасів і витрат

2873

9573

8274

Тип фінансового стану

Нестійкий

Відносно стійкий

Відносно стійкий

если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал