• Учителю
 • Другое
 • урока по калмыцкой литературе на тему 'Алтар ондглдг богшурhа' (5 класс)

урока по калмыцкой литературе на тему 'Алтар ондглдг богшурhа' (5 класс)

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание: Кичәлин төр: «Алтар өндглдг богшурһа» Кичәлин күцл: Байн зарц хойрин хоорнд эвцлһн уга, эн хойр нег-негндән                            оньдин харш болдгинь медүллһн.                                                Кичәлин йовуд:Багшин үг: - Мендвт, күүкд! Суутн! I.      
предварительный просмотр материала

МОБУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа им. Г. К. Жукова»


Открытый урок

по калмыцкой литературе

5 класс

Тема: «Алтар ɵндглдг богшурһа»


Кичәлин төр: «Алтар өндглдг богшурһа»

Кичәлин күцл: Байн зарц хойрин хоорнд эвцлһн уга, эн хойр нег-негндән

оньдин харш болдгинь медүллһн.


Кичәлин йовуд:

Багшин үг: - Мендвт, күүкд! Суутн!


 1. Герин даалһвр шүүлһн.

Давсн кичәлд хальмг амн урн үгин зөөрин тускар соңссн юман келҗ өглһн.

 1. Туульс ямаран кевәр маднд күрсмб?

 2. Ямаран туульс тадн меднәт?

 3. Эн туульст кенә эс гиҗ юуна тускар келгднә?


 1. Шин төр.

 1. Үгин көдлмш.

толһан су - подножье холма

далва - крыло

гүзәтә тосн - масло, хранящееся в высушенной требухе

болд үлд - булатный меч

үзгддг уга замб хар махла - шапка-невидимка


 1. Багшин үг: - Эндр бидн «Алтар өндглдг богшурһа» гидг туульла таньлдхвидн.

 2. Тууль дүрмүдәр умшлһн.

4 . Багшин үг: - Күүкд, тадн туулин учр-утхинь соңсч аввт. Ода девтртән эн тууляр граф-схем тогтахмн.

Туулин дүрмүд


Хойр көвүн хан эмгн өвгн хаана хувц һурвн баатр

хойр уһадг күүкд

күн

өвгн эмгн

толһан сууһас өвгнәд алтан богшурһаг гүзәтә тос, хаана һурвн

бор богшурһа ирнә хаанад чанна 2 келкә зарц күцәнә

олҗ авна күргнә хурс өгнә

ахнь дүнь алтынь болд үлд замб хар үстә

толһа- барун алтарнь ас махла шар кевс

һинь далва- гинә, богшурһаг

иднә һинь чанад ас гинә

иднә


 1. Сурһульчнрар тууль умшулх.

 2. Ашнь һарһлһн. Күүкд, ода мини иим сурврмудт хәрү өгтн:

 1. Ямаран эрдмтә, ямаран чинртә богшурһа бәәҗ?

 2. Хан ховдг болн аврлт уга бәәснь юунас медгднә?

 3. Хан болдг толһаһинь, алтн һардг далвагинь Кен идҗ?

 4. Көвүдт догшн хаана заканас әл уга кен нөкд болна?

 5. Хаана элчнриг көвүд яһҗ меклҗ?

 6. Аштнь хойр көвүн яһҗ?


V. Герин даалһвр. Туулиг умшад, амн үгәр цәәлһҗ өгх. Зург зурх..


если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал