Урок калмыцкого языка по теме 'Имя существительное'

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

5"а" класс, хальмг келн.

Кичәлин төр: Бәәлһнә нернә морфологическ йилһлт

Кичәлин күцл: Бәәлһнә нерәд дассан давтх : орфограмм давтх ; б. н. морфологическ цуцлтин дарала таньлдулх морфологическ йилһлт кедг дасхх.

Кичәлин дөңцл: сигналын карточкмуд, опорн схем, зургуд, зембль, магнитн самбр, домино.

Кичәлин йовуд:

1. Орг. Момент. Кен дежурн? Өдрин то, cap, долан хонгин өдр нерәдтн. Йиртмжин бәәдл ямаран?

Сигналин.

карт, белдх. 2. Кичәлән эклхин өмн орфорграмм давтчкхмб. Алңгтрулгч эгшгүдтә сигналын карточкмудан белдтн.

Умшлһн, маля, һурвн, бүшмүд, оньдин, хурвч, үвл, альмн, хувцн, бүшкүр,оньс, угатя

опор-схем өлгәтә карточкмуд лотоһас

3. Дассан давтлһн, Зокал давтчкхмб.

(о. с. Олзлад,зокал цәәлһҗ өгх. ) (самбрт)

Үгин көдлмш амн үгәр.Зургт зурата юм нерәдәд, ямаран сурврт хәрү.Өгчәхинь заатн.

Үгин көдлмш(самбрт)

БӘӘлhнӘ нерн

(хойр күн самбрт һарад, эн үзгүдәс эклсн һурвад, б.н. бичтн. )

hypвн зүсн сигн.карт.зург,зембль

4.Эн үгмүдән багар йилһлтн.

5.3ер-земш земблд цутлултн, баг-багар йилһтн.

б.Үгмүдин давтур (самбрт)

Сурһуль. Эр дм

а) минимумын дулд кен олн б. н. бичнә.

б) үгмүдтән эврә болн шишлң б. н. олзх.

в) амн үгәр цәәлһх.

7. Эн үгмүдиг олн тоод тәвтн. (самбрт)

уут олгк,(уутд үгмүд бичәтә)

8. Уут-наад.
Эн уутас үгмүд уудлҗ авад зәңгс тогтатн.


Би, класст, сурнав, тавдгч.(улан ширәр)

Нәәмн, часла, сурһальдан, однав.(көк ширәр)

Өдрт, зyphaн, кичәл, болна.(ноһан ширәр)

Мини, дурта, кичәл, хальмг келн.(хар ширәр)

9.Туувр көдлмш. Бичсн зәңгсхн б.н. буулһҗ; бичтн. Самбрт 10. Швецк эрс. Кен түрүн давшна?(киискврәр киисктн)

КЕЛН КИЧӘЛ ШИРӘ

Магнитн самбрт урһд модн зурата бүчртнь киискврмүд бичәтә

11. Альк бүчрх эн хамтхатасд унҗ.

Хамтхасдт бүчр гидг үг киискврмүдәр хүврәлһәд бичәтә.

12.Лексическ наадн. Юн үл? Цәәлһх грамматическ чинрәр.

багшнр

үкр

Лиҗ

харанда

эмчнр

туһл

Санҗ

кимзә

саальч

така

Манҗ

бичүр

малчнр

тууҗмл

көвүн

билүрмүд

күүкн

көвүн

гер

эцк

эк

магнитн самбрт наборн. полотно өлгх.деернь орс үгмүд бичәтә

13.Домино-наадн. Домино ард хальмгүгмүд бичәтә.Эн үгмүдиг

Орчулад самбрт өлгх.Домино чикәр цуглрхла, зург «Соньн йовдл»болх.

Үүдәврин көдлмш

Эн зургар ахр келвр тогтах .

Зәңгсдәх эврә, шишлң бәәлһнә нерд олзлх.

Эндуһинь чикл.

а) Лавкад дегтр хулдҗ ав.

Эндр багшмуд гиичд ирв.

Тиләниг сәәнәр сурна.

б)3әңгсин синтаксическ йилһлт,морфологическ йилһлт кех. Багш дара опорор үзүләд цәәлһх.

14.Чикәр бичсн үгмүдт морфологическ йилһлт кех.Багш дара опорор үзүләд цәәлһх .

опор-схем

Лавкас - б. н. лавк, шишлң, амр ,2 баг, нег то, Һ.к. зәңгд-немлт. Багшнр-б , н, багш ,шишлң, амр, 2 баг, олн то ,Н. к.,зәңгд нерлгч.

Гилән - б, н, Гиләнә, эврә,амр ,3 баг, нег то, Н.к., зәңгд-нерлгч.


Дегтрәд көдллһн.

Дамшлһнас б.н. тууҗм й. кех .(самбрт)

5.Ашлвр

б.Герин даалһвр Дамшлһнас наадк (үгмүдтнь) бәәлһнә нердт. м, й

кех.


если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал