Қазақ тілі пәнінен қысқа мерзімді сабақ жоспары

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

№18 Є.Ќ±рмантаев атындаѓы жалпы орта мектебі КММ

Ќазаќ тілі пєнініњ м±ѓалімі: Ќ±рбантаева Л.Т.

Ќысќа мерзімді жоспар

Сабаќтыњ таќырыбы: Баяндауыш.

Cынып: 8

К‰ні:___________

Ойлау

дењгейлері

Маќсаты

К‰тілетін нєтиже

Т‰рткі (с±раќ, тапсырма ж/е т.б)

Баѓалау

М±ѓалімніњ

іс-єрекеті

Оќушыныњ

іс-єрекеті

Критерийлер

Дескрипторлар

¦пай



Білу

Сµйлемніњ т±рлаулы м‰щелері туралы білімдерін еске т‰сіру

Сµйлемніњ т±рлаулы м‰щелері туралы білімдерін еске т‰сіреді

Миѓа шабуыл.

-Сµйлем м‰шелері дегеніміз не?

- Сµйлем м‰шелерініњ ќандай т‰рлері бар? (Сол туралы толыѓыраќ)

- Б±л тамаша наќылдан ѓибрат алыњыз. (сµйлемнен баяндауышты тауып, жасалу жолына жіктењіз)

- Сµйлемдегі негізі тірек болатын сµйлем м‰шесі.

- Бастауыштыњ сµйлемдегі орны.

- Бастауыш ќ±рылымына ќарай ќалай бµлінеді?

- ‡йірлі бастауышќа мысал келтіріњіз?

- Баяндауыштыњ сµйлемдегі мањызы


Сµйлемніњ т±рлаулы м‰щелері туралы білімін ќолдана алуы

Сµйлемніњ т±рлаулы м‰щелері туралы білімі бар

2

Баяндауыш туралы білетіндерін еске т‰сіруге арналѓан с±раќтар ќояды

С±раќтарѓа жауап береді

Сµйлемніњ т±рлаулы м‰щелері туралы біледі, біраќ с±раќќа жауап беруде ќателіктер бар

1

Сµйлемніњ т±рлаулы м‰щелері туралы білімі жоќтыњ ќасы

0

Т‰сіну

Баяндауыштыњ ќ±рылысына ќарай бµлінуі, баяндауыш болатын сµз таптары туралы жєне жасалуы туралы мењгерту

Баяндауыштыњ ќ±рылысына ќарай бµлінуі, баяндауыш болатын сµз таптары туралы жєне жасалуы туралы мењгереді

Топтыќ тапсырма.

( ноутбукты пайдаланып, кµрсетілім жасау)

1-топ. Баяндауыш туралы мєлімет

2-топ.Баяндауыштыњ ќ±рылысы

3-топ. Баяндауыш болатын сµздер

4-топ. Баяндауыш болатын сµз таптары


Кµрсетілім єзірлеудегі белсенділігі

Кµрсетілім єзірлеуде белсенділік танытты жєне басќа топќа т‰сіндіре білді

2

Жања таќырыпты µз беттерімен мењгеруге м‰мкіндік береді

Топпен ж±мыстанды.

Кµрсетілім єзірлеуде ішінара ќатысты

1

Кµрсетілім єзірлеуде белсенділік танытќан жоќ

0

Ќолдану

Сµйлемдегі баяндауыштыњ орнын толыќтыру


Сµйлемдегі баяндауыштыњ орнын толыќтыру


Ж±птыќ ж±мыс

1-топ:

1.Адам баласы табиѓатты

... .

2.Біз б±лаќтардыњ кµзін

... .

2 - топ:

Су мол болса, астыќ та ... .

Кµк шµпті таптауѓа ... .


3 - топ:

Ата-бабаларымыз табиѓатќа жанашырлыќпен ... .


Талабы бар жігіт ... .


Сµйлемдегі баяндауыштыњ орнын толыќтыруы


Сµйлемдегі баяндауыштыњ орнын толыќтырды


2

Сµйлемдегі баяндауыштыњ орнын толыќтыруѓа арналѓан тапсырмалар береді.


Сµйлемдегі баяндауыштыњ орнын толыќтыруѓа арналѓан тапсырманы ж±ппен орындайды.


Сµйлемдегі баяндауыштыњ орнын толыќтыруда ќателіктер жіберді


1

Сµйлемдегі баяндауыштыњ орнын толыќтыра алмады

0

Талдау

Басќатырѓышты ќ±растыру

Басќатырѓышты ќ±растырады

Топтыќ тапсырма.



Басќатырѓышты ќ±растыра білуі

Басќатырѓышты толыќ ќ±растырды

3

Сµздерді бастауыш етіп, сµйлем ќ±рауѓа баѓыттайды.

Берілген тапсырманы ж±ппен орындайды.

Басќатырѓышты ќ±растыруда 5-6 ќателіктер жіберген

2

Басќатырѓышты ќ±растыруда 7-8 ќателіктер жіберген

1

Басќатырѓышты ќ±растыруда 9-10 ќателіктер жіберген

0

Жинаќтау

Бастауыш пен баяндауыштыњ ќасиеттерін салыстыру

Бастауыш пен баяндауыштыњ ќасиеттерін салыстырады

Топтыќ тапсырма.

Бастауыш пен баяндауыштыњ ќасиеттерін Венн диаграммасына салу




Бастауыш пен баяндауыштыњ ќасиеттерін салыстыра алуы

Бастауыш пен баяндауыштыњ ќасиеттерін салыстыра алды

3

Бастауыш пен баяндауыштыњ ќасиеттерін салыстыруѓа баѓыт-баѓдар берді

Бастауыш пен баяндауыштыњ ќасиеттерін салыстырды

Бастауыш пен баяндауыштыњ ќасиеттерін салыстыра алды, ±ќсастыѓын таба алмады

2

Бастауыш пен баяндауыштыњ ±ќсастыќтарын таба алды, ќасиеттерін салыстыра алмады

1

Бастауыш пен баяндауыштыњ ќасиеттерін салыстыра алмады

0

Баѓалау

Оќушылармен кері байланыс орнату

Оќушылармен кері байланыс орнатылады

Сабаќтан алѓан єсерлеріњіз бен ±сынысыњыз




Оќушыларды µз ойларын ќаѓаз бетіне т‰сіруге м‰мкіндік береді.

Оќушыларды µз ойларын ќаѓаз бетіне т‰сіреді






если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал