• Учителю
  • Другое
  • Методическая разработка '5нче сыйныф өчен татар әдәбиятыннан календарь-тематик план'

Методическая разработка '5нче сыйныф өчен татар әдәбиятыннан календарь-тематик план'

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала


Татар әдәбиятыннан календарь-тематик план

5нче сыйныф (рус төркеме)

Атнага 2 сәг. исәбеннән

Дә-

рес

Дәрес темасы

Төп эчтәлек


Көтелгән нәтиҗә

Укучыларның эшчәнлек төрләре

Конт-роль эш төрләре

Үткәрү

вакыты

предмет

метапредмет

шәхси

План

Фактик

1 чирек - 18 сәгать. Тема "Борын-борын заманда..." - 8 сәгать

1

Акыллы сүзгә ни җитә!


Халык авыз иҗатына гомуми күзаллау булдыру.

Халык авыз иҗатына гомуми күзаллау ясау.

Халык авыз иҗатын тарих белән бәйләп өйрәнү.

Укучыларда үткәне-безгә, тарихыбызга карата игътибар тәрбияләү.

«Халык авыз иҗаты» схемасы белән эш, дәреслектә, эш дәфтәрендә биремнәр, рус халык авыз иҗаты белән чагыштырып, мисаллар китерү.


2

Белмәгәнгә - әкият, белгәнгә - чын.

Халык авыз иҗатына гомуми күзаллау булдыру, әкият турында белем бирү.

Халык авыз иҗатына гомуми күзаллау ясау, әкият турында белем алу.

Татар һәм рус әкиятләрен чагыштырып өйрәнү.

Укучыларда үткәнебезгә, тарихыбызга карата игътибар тәрбияләү.

«Әкиятләр» схемасы белән эш, дәреслек, эш дәфтәрендә би-ремнәр эшләү, чылбыр буенча уку, чылбыр буенча сөйләү, җөмләләр төзү.


3


Яхшылыкка каршы яхшылык.

«Ак бүре» әкияте белән танышу. Әкиятне уку.

«Ак бүре» әкиятен укып үзләштерү, аның кайсы төргә керүен билгеләү.

Укыган буенча кирәкле мәгълүматны аерып ала белү.

Балаларда табигатькә карата сакчыл караш тәрбияләү, табигатьтә үз-үзеңне тоту кагый-дәләрен ныгыту, яхшы-лык эшләргә өндәү.

Әкиятне укып чыгу һәм терәк сораулар буенча анализлау, гомумиләштереп, нәтиҗәләр чыгару.


4

Яхшылыкка каршы яхшылык.

«Ак бүре» әкиятенең 2 бүлеген өйрәнү.

«Ак бүре» әкиятенең 2 бүлеген укып үзләштерү.

Укыган буенча кирәкле мәгълүматны аерып ала белү.

Балаларда табигатькә карата сакчыл караш тәрбияләү, табигатьтә үз-үзеңне тоту кагый-дәләрен ныгыту, яхшы-лык эшләргә өндәү.

2 бүлекне укып чыгу һәм терәк сораулар буенча анализлау, гомумиләштереп, нәтиҗәләр чыгару.


5

Яхшылыкка каршы яхшылык.

«Ак бүре» әкиятенең 3 бүлеген уку.

«Ак бүре» әкиятенең 3 бүлеген укып үзләштерү.

Укыган буенча кирәкле мәгълүматны аерып ала белү.

Балаларда табигатькә карата сакчыл караш тәрбияләү, табигатьтә үз-үзеңне тоту кагый-дәләрен ныгыту, яхшы-лык эшләргә өндәү.

3 бүлекне укып чыгу һәм терәк сораулар буенча анализлау, гомумиләштереп, нәтиҗәләр чыгару.


6

Булма син төлке, булырсың көлке.

«Абзар ясаучы Төлке» татар халык әкиятен өйрәнү.

«Абзар ясаучы Төлке» татар халык әкиятен өйрәнү.

Уңай һәм тискәре сыйфат-ны билге-ли алу, чагышты-рып нәтиҗә ясау

Балаларда намуслылык, гаделлек сыйфатларына карата хөрмәт тәрбияләү.

Әкияттәге уңай һәм тискәре образларны табу, аларга хас сыйфатларны билгели белү.


7

Ана дигән хәзинә.

«Өч кыз» татар халык әкиятен өйрәнү, эчтәлеген үзләштерү.

«Өч кыз» татар халык әкиятен өйрәнү, эчтә-леген үзләштерү, кыз-ларга сыйфатнамә бирү.

Кирәкле мәгъ-лүматны аерып алып, чагышты-рып нәтиҗә ясау.

Балаларда ата-анага, олыларга карата хөрмәт тәрбияләү.

Дәреслектә, эш дәфтәрендә биремнәр эшләп, әкиятнең эчтәлегенә төшенү,

геройларга бәяләмә бирү.


8

Борын-борын заманда... (Кабатлау дәресе)тест

Халык әкиятләрен гомумиләштереп кабатлау, аларның төрләргә бүленешен

искә төшерү.

Әкият жанрын кабатлау, төрләргә бүленешенең принципларын истә калдыру.

Халык иҗатының бай мирасын өйрәнү, әхлак һәм эстетик тәрбия бирү.

Укучыларда әкиятләргә мәхәббәт тәрбияләү, сөйләм культурасын үстерү.

Бәйләнешле сөйләм

телен үстерү, белемнәрне тикшерү.

Тест

Тема "Әкият яздым - укыгыз..." - 5 сәгать

5 Б -

5 В -

5 Г -

9

Яшәгән, ди,

булган, ди...

К.Насыйриның тор-мыш юлы һәм иҗаты тур. белемнәрне үз-ләштерү, «Патша бе-лән карт» әсәрен өй-рәнү; «автор әкияте», «әдәби герой» төш-ре

Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турын-да белешмә бирү, "Пат ша белән карт» әкия-тен өйрәнү; «автор әкияте», «әдәби герой» төшенчәләрен аңлату.

Билгеле күрсәтмә нигезендә эшли белү, нәтиҗә ясау.


Балаларда кешелек-лелек, намуслылык, гаделлек сыйфатларына карата хөрмәт тәрбияләү.

Әңгәмә, сәнгатьле уку. Бирелгән билгеләмәләргә нигезләнеп, нәтиҗә ясау. Үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү.


10

Юк дип әйтмә, бардыр ул...

Г.Тукайның тормыш

юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Су анасы» әкиятен өйрәнү; «ши-гъри әсәр», «әкият-поэ-ма» төшенчә-н аңлату.

Г.Тукайның тормыш юлы һәм иҗаты тур-да белемнәрне үзләштерү,

«Су анасы» әкиятен өйрәнү; "шигъри

әсәр», «әкият-поэма» төшенчәләрен аңлату.

Рус әдәбияты белән чагыштырып, мифик образлар сурәтләнгән әсәрләрне анализлау.

Укучыларга, әсәрдән чыгып, кеше әйберен сораусыз алырга ярамаганлыкны аңлату.

Әкиятне уку, дәреслек, эш дәфтәрендә биремнәр эшләү, әкият-поэмада әкияткә хас

сыйфатларны табу.


11

Б.Әлменов. «Су анасы» картинасы.


Рәссам Б.Әлменовның тормыш юлы һәм иҗа-ты белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу.

Б.Әлменовның тор-мыш юлы һәм иҗаты белән дәреслектәге бе-лешмә һәм өстәмә ма-териаллар аша таны-шу; рәсем сәнгате ту-рында сөйләү.

Укучыларда рәсем сәнгате аша эстетик зәвык тәрбияләү.

Балаларда табигатьнең матурлыгына соклану, рәсем сәнгатенә карата кызыксыну уяту.

Рәсемне аңлау, төп детальләргә игътибар итеп, аның эчтәлеген сөйләтү, нәтиҗә ясау.


12

Әкиятче бездә кунакта.

Т.Миңнуллинның тор-мыш юлы һәм иҗаты тур-да белемнәрне үз-ләштерү, «Гафият ту-рында әкият» не өйрәнү.

Язучының т.ю. һәм иҗаты тур. белешмә бирү, «Гафият турында әкият» әсәрен өйрәнү, «әкият-пьеса», «драма әсәре» төш-н аңлату.

Укучыларда театр сәнгате аша әкиятләр укуга кызыксыну уяту.

Балаларда үз-үзләренә карата җаваплылык, олыларны хөрмәт итү хисе тәрбияләү.

Әкият-пьесаны сәнгатьле итеп уку, аңлаганны сораулар ярдәмендә тикшерү, анализлау.

13

Әкияттә кунакта.

«Әкият» курчак театры белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу.

«Әкият» курчак теат-ры турында дәреслек-тәге белешмә һәм өстә-мә материаллар аша танышу.

Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.

Балаларда театр сәнгатенә карата кызыксыну, ихтирам уяту.

Яңа материал белән танышу, укытучының кереш сүзе, укылган текст буенча фикер алышу.


Тема "Хыял канатларында" - 5 сәгать

5 Б -

5 В -

5 Г -

14

Әкият тә түгел, чын да түгел...

А.Тимергалинның тор-мыш юлы һәм иҗаты белән танышу, «Сәер планетада» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; укучыларда космос, галәм, космик корабль-ләр белән кызыксыну-га омтылыш уяту.

А.Тимергалинның тормыш юлы һәм иҗаты белән танышу,

«Сәер планетада» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү.

Укучыларда галәмне өйрәнүгә, астрономия фәненә кызыксыну уяту.

Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.

Хикәяне уку, сүзләрне аңлату, сораулар буенча төп фикерне табу, нәтиҗә ясау.


15

Әкият тә түгел, чын да түгел...

«Сәер планетада» әсә-рен уку, эчтәлекне үз-ләштерү

«Сәер планетада» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү.

Укучы-да галәм-не өйрәнүгә, аст-рономия фәненә кызыксыну уяту.

Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.

Хикәяне уку, сүзләрне аңлату, сораулар буенча төп фикерне табу, нәтиҗә ясау.


16

Әкият тә түгел, чын да түгел...

«Сәер планетада» әсә-рен укуны дәвам итү

«Сәер планетада» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү.

Укучыларда га-ләмне өйрәнүгә, астрономия фәне-нә кызыксыну уя-ту.

Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.

Хикәяне уку, сүзләрне аңлату, сораулар буенча төп фикерне табу, нәтиҗә ясау.


17

Кабатлау дәресе.

Хыял дөньясын-

да.

Әкият һәм фантастика темаларын гомуми-ләштереп кабатлау, әкият белән фантас-тиканы аера белү күнекмәләре булдыру.

Әкият жанрын фантастикадан аеру күнекмәләрен булдыру.

Укыганны гому-миләштерә, нәти-җә ясый, иң мө-һим мәгълүматны аерып ала белү.

Укучыларда әкиятләргә мәхәббәт тәрбияләү, сөйләм культурасын үстерү.

Сайлап алып уку, укыганны анализлый белү, үз фикереңне тексттан дәлилләр табып исбатларга өйрәнү, белемнәрне тикшерү.

тест

18

Дәрес-проект.

Укучы-ң бәйләнешле сөйләм телен үстерү. Әкият һәм фантастика темаларын гомуми-ләштереп кабатлау, әкият б-н фантастика-ны аера белү күнекмә-ләре булдыру.

Әкият жанрын фантас-тикадан аеру күнекмәләрен булдыру.

Үз куллары белән китапчык ясау, команда белән эшләү күнекмәләрен булдыру.

Укучыларда хезмәткә мәхәббәт, үз эшең белән горурлану хисләрен үстерү, дөрес бәяләү күнекмәләре булдыру.

Укучылар үзләре уйлап язган яки башка авторларныкы бул-ган, тәрҗемә иткән әкият һәм фантастик әсәр-не китапчык итеп, рәсемнәр б-н бизәп, сый-ныфташларына тәкъдим итәләр.


2 чирек - 14 сәгать. Тема "Белем баскычлары" - 7 сәгать.


5 Б -

5 В -

5 Г -

19

Белем -

бәхет ачкычы.


«Белемгә омтылу» белешмәсен уку; татар халкының белемле бу-луы тур. сөйләшү, бе-лем алу, укымышлы бу-луы тур. фикер алышу, белемгә омтылыш тәрбияләү.


«Белемгә омтылу» белешмәсен уку; татар халкының

белемле булуы

турында сөйләшү, «мәгърифәтчелек хәрәкәте» төшенчәсен аңлату.

Татар әдәбиятының үсешен тарих белән бәйләп өйрәнү.

Балаларда белемгә омтылыш тәрбияләү.

Уку, эчтәлеге буенча фикер алышу, мәкальләр уку, рәсемнәр күзәтү. Төрле биремнәр эшләү.


20

Белем

укудан

башлана.

«Мөхәммәдия» мәдрә-сәсе тур. уку; татар халкының белемле бу-луы турында сөйләшү, белем алу, укымыш-лылык турында фикер алышу, белемгә омты-лыш тәрбияләү.

«Мөхәммәдия» мәдрәсәсе турында уку; татар халкының белемле булуы турында сөйләшү.

Укыган

текстны аңлап, тарихи күзәтү ясый белү.

Балаларда белемгә омтылыш тәрбияләү.

Китаптагы текст белән танышу, уку, укытучының истәлекләр белән таныштыруы.


21

Укытучы-лар мәктәбе.


Казанның Татар укы-тучылар мәктәбе тур. уку; татар халкының белемле булуы тур. сөйләшү, белем алу, укымышлы булу ту-рында фикер алышу, белемгә омтылыш тәр-бияләү.

Казанның Татар укытучылар мәктәбе турында уку; татар халкының белемле булуы турында сөйләшү.


Укучыларда белем алуга, укымышлы булуга кызыксыну уяту.


Балаларда белемгә омтылыш, укытучы һөнәренә ихтирам тәрбияләү.


Тема буенча укытучының кереш сүзе, текстны укып, әңгәмә оештыру.

22

Казан универси-теты.

Казан университеты тур. уку; татар халкы-ның белемле булуы ту-рында сөйләшү, белем алу, укымышлылык турында фикер алышу, белемгә омтылыш тәрбияләү.


Казан университеты турында уку; татар халкының белемле булуы турында сөйләшү.

Казан университеты тарихы белән таныштыру.

Балаларда белемгә омтылыш тәрбияләү.

Текст җөмләләрен кыскартып әйтү, анализ ясау.


23

Галим кеше хөрмәткә лаек!


Г.Исхакыйның «Мө-галлим» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; укучыларда белемгә омтылыш уяту, укы-тучы хезмәтенә ихти-рам тәрбияләү.

Г.Исхакыйның «Мөгаллим» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү.


Укыган әсәрне бүгенге көн, көндәлек тормыш белән бәйләнештә күзаллый белү.

Балаларда укытучы хезмәтенә ихтирам тәрбияләү.

Әсәрне аңлату, сөйләү, әңгәмә, сорау кую, нәтиҗәләр чыгару.


24

Кил, өйрән…


Дәрдемәнднең тормыш юлы һәм иҗаты турын-да белемнәрне

үзләштерү, «Кил, өй-рән…» шигырен өй-рәнү.

Дәрдемәнднең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Кил, өйрән…» шигырен өйрәнү.


Шигъри әсәрне җиңел истә калдыру ысулларын белү.

Укучыларда телләр өйрәнүгә кызыксыну тудыру.


Текстның эчтәлеген аңлап, үз фикереңне әйтә белү.


25

Укысаң - белерсең...

Мәгърифәтчелек чоры әдәбиятын кабатлау.

Мәгърифәтчелек чоры һәм әдәбияты белән танышуны гомумиләш-тереп кабатлау.

Укыганны гому-миләштерә, нәти-җә ясый, иң мө-

һим мәгълүмат-ны аерып алабелү.

Балаларда белемгә омтылыш тәрбияләү.

Сайлап алып уку, укыганны анализлый белү, үз фикереңне тексттан дәлилләр табып исбатларга өйрәнү, белемнәрне тикшерү.

тест

Тема "Балачак - хәтердә мәңге калачак..." - 9 сәгать

26

Исендә калганнар.

Г.Тукайның «Исемдә калганнар» авто-

биографик әсәре аша

укучыларны аның балачагы белән

таныштыру; әти-әни-ләргә карата

ихтирам тәрбияләү.

Г.Тукайның «Исемдә калганнар» автобиографик әсәре аша укучыларны аның балачагы белән таныштыру.

Шагыйрьнең авыр тормышта үсүен укучыларга аңлату.


Укучыларда әти-әниләргә карата

ихтирам тәрбияләү.


Әңгәмә, сөйләү, образларга бәяләмә, сүзлек эше, анализ, биремнәр эшләү.


27

Исендә калганнар.

Г.Тукайның «Исемдә калганнар» авто-

биографик әсәрен укуны дәвам итү.


Г.Тукайның «Исемдә калганнар» әсәре аша укучыларны аның балачагы белән таныштыру.

Шагыйрьнең авыр тормышта үсүен укучыларга аңлату.


Укучыларда әти-әниләргә карата

ихтирам тәрбияләү.


Әңгәмә, сөйләү, образларга бәяләмә, сүзлек эше, анализ, биремнәр эшләү.


28

Исендә калганнар.

Г.Тукайның «Исемдә калганнар» авто-

биографик әсәрен укуны дәвам итү.


Г.Тукайның «Исемдә калганнар» әсәре аша укучыларны аның балачагы белән таныштыру.

Шагыйрьнең авыр тормышта үсүен укучыларга аңлату.


Укучыларда әти-әниләргә карата

ихтирам тәрбияләү.


Әңгәмә, сөйләү, образларга бәяләмә, сүзлек эше, анализ, биремнәр эшләү.


29

Исендә калганнар.

Г.Тукайның «Исемдә калганнар» авто-

биографик әсәрен укуны дәвам итү.


Г.Тукайның «Исемдә калганнар» әсәре аша укучыларны аның балачагы белән таныштыру.

Шагыйрьнең авыр тормышта үсүен укучыларга аңлату.


Укучыларда әти-әниләргә карата

ихтирам тәрбияләү.


Әңгәмә, сөйләү, образларга бәяләмә, сүзлек эше, анализ, биремнәр эшләү.


30

Бөек Тукай һәм Бәләкәй Апуш.

Рәссам Х.Казаковның тормыш юлы һәм иҗаты турында дәрес-лектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу.

Рәссам Х.Казаковның тормыш юлы һәм иҗа-ты турында дәреслек-тәге белешмә һәм өстә-мә материаллар аша танышу; рәсем сәнгате турында сөйләү.

Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.


Балаларда Г.Тукайның балачагына, рәсем сәнгатенә карата кызыксыну уяту.


Рәсемне аңлау, төп детальләргә игътибар итеп, аның эчтәлеген сөйләтү, нәтиҗә ясау.


31

Музейларда - хәтер.

Габдулла Тукайның Кырлайдагы музее бе-лән дәреслектәге бе-лешмә һәм өстәмә ма-териаллар аша танышу.

Габдулла Тукайның Кырлайдагы музее белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу.

Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.


Балаларда Г.Тукай белән бәйле истәлекләргә карата кызыксыну, ихтирам уяту.

Тукай музее белән танышу. Видео, презентацияләр карау.


32

Кабатлау дәресе.

Ямьле

балачак.

Укыганнарны гому-миләштереп кабат-

лау, белемнәрне тикшерү.

Укыганнарны гомумиләш-

тереп кабатлау.

Укыганны гомумиләш-

терә, нәтиҗә ясый, иң

мөһим мәгълүматны

аерып ала белү.

Балаларда һәр мизгелнең кадерен белеп яшәүне тәрбияләү.

Укыганнарны искә төшереп, гомумиләштереп кабатлау. Тексттан мисаллар китереп, теорияне искә төшерү. Белемнәрне тикшерү.

тест

3 чирек - 20 сәгать.

33

«Салават

күпере» журналы.


«Салават күпере» журналы турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материал-лар аша танышу.

«Салават күпере» журналы белән дәрес-лектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу.

Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.


Балаларда «Салават күпере» журналына карата кызыксыну уяту.

Хикәя төзү, диалогик сөйләм күнекмәләрен үстерү.


34

Проект-дәрес

«Салават күпере - дуслык күпере».


Укучылар «Салават күпере» журналы белән танышып, аның турында сөйләргә өйрәнәләр. Үз эшеңне тәкъдим итү күнек-мәләрен булдыру.

«Салават күпере» журналы белән таныштыру, сөйләм телен үстерү.

Командада эшләргә, проект эше башкарырга өйрәнү.

Татар телен өйрәнүгә кызыксыну булдыру, үзара сөйләшеп, күмәк эшләргә өйрәтү.

Командалап эшләү, рубрикаларны укып, фикер алышу, булган материалдан кирәклесен сайлап алып эшкәртү, эшне аудиториягә тәкъдим итү.


Тема "Ватаным өчен" - 15 сәгать

35

«Әгәр мин тылсымчы булсам...»


Гадел Кутуйның тор-мыш юлы һәм иҗаты турында белешмә би-рү, «Рөстәм маҗара-лары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшен-чәсен аңлату.

Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату.

Укучыларга әсәрнең фантастик маҗара стилендә бирелешен аңлату.


Укучыларны тормышта уяу булырга, әти-әни сүзен тыңларга, олыларны хөрмәт итәргә өйрәтү.

Фантастик хикәяләүне аңлап, әсәрне аңлау, сугыш чоры, партизаннар турында белү, сүзләрне тәрҗемә итеп, мәгънәләренә төшенү.


36

«Әгәр мин тылсымчы булсам...»

Г. Кутуйның «Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнүне дәвам итү.

«Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату.

Укучыларга әсәр-нең фантастик ма-җара стилендә би-релешен аңлату.

Укучыларны тормышта уяу булырга, әти-әни сү-зен тыңларга, олылар-ны хөрмәтләргә өйрәтү.

Фантастик хикәяләүне аңлап, әсәрне аңлау, сугыш чоры, пар-тизаннар турында белү, сүзләр-не тәрҗемә итеп төшенү.


37

«Әгәр мин тылсымчы булсам...»


Г. Кутуйның «Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнүне дәвам итү.

«Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату.

Укучыларга әсәр-нең фантастик ма-җара стилендә би-релешен аңлату.

Укучыларны тормышта уяу булырга, әти-әни сү-зен тыңларга, олылар-ны хөрмәт итәргә өйрәтү.

Фантастик хикәяләүне аңлап, әсәрне аңлау, сугыш чоры, партизаннар турында белү, сүзләрне тәрҗемә итеп, мәгънәләренә төшенү.


38

«Әгәр мин тылсымчы булсам...»


Г. Кутуйның «Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнүне дәвам итү.

«Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату.

Укучыларга әсәр-нең фантастик маҗара стилендә бирелешен аңлату.

Укучыларны тормышта уяу булырга, әти-әни сүзен тыңларга, олыларны хөрмәт итәргә өйрәтү.

Фантастик хикәяләүне аңлап, әсәрне аңлау, сугыш чоры, партизаннар турында белү, сүзләрне тәрҗемә итеп, мәгънәләренә төшенү.


39

Мин сине шундый сагындым...

Муса Җәлилнең т.ю. һәм иҗаты тур. белем-нәрне үзләштерү, «Са-гыну» шигырен өйрә-нү, язучының патриот шагыйрь икәнлеген, каһарман сугышчы бу-луын аңлату.

Муса Җәлилнең

«Сагыну»

шигырен өйрәнү, язучының патриот шагыйрь икәнлеген, каһарман сугышчы булуын аңлату.


Балаларга язучының патриот шагыйрь икәнлеген, каһарман сугышчы булуын аңлату.

Балаларда азатлык өчен көрәшүче сугышчыларга карата ихтирам тәрбияләү.

Язучы иҗаты белән танышу, әсәрне укып, укытучы җитәкчелегендә бергәләп анализлау, нәтиҗә ясау.


40

Гомере аның моңлы бер җыр иде...

Муса Җәлилнең т.ю. һәм иҗаты буенча бе-лемнәрен ныгыту, «Соңгы җыр» шиг. Өй-рәнү, сугышчылар-ның батырлыгына ихти-рам, фашизмга нәфрәт хисе тәрбияләү.

Герой-шагыйрь Муса Җәлилнең тормыш юлы һәм иҗаты буенча белемнәрне ныгыту, «Соңгы җыр» шигырен өйрәнү.

Сугышчыларның батырлыгына их-тирам, фашизмга карата нәфрәт хисе тәрбияләү.

Балаларга язучының үлем куркынычы астында да туган илгә, халкыбызга туг-рылык саклап калган шагыйрь икәнлеген аңлату.


Шигырьне уку, сорау-биремнәргә җавап эзләү.

41

«Алтын-

чәч».

Муса Җәлилнең «Алтынчәч» әсәрен өйрәнү, «опера», «либ-ретто» төшенчәләрен аңлату, балаларда татар халкының та-рихына карата кызык-сыну уяту.

Муса Җәлилнең «Алтынчәч» әсәрен өйрәнү.


Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү; М.Җә-лилнең татар театр сәнгатен үстерүдәге эш-чәнлеген аңлату.

Укучыларда татар халкының тарихына карата кызыксыну уяту.


Эчтәлек белән танышу, әсәрнең төп фикерен аңлату, эш дәфтәрендә биремнәр эшләү, чылбыр буенча уку.


42

«Алтын-

чәч».

Муса Җәлилнең «Алтынчәч» әсәрен өйрәнүне дәвам итү.

Муса Җәлилнең «Алтынчәч» әсәрен өйрәнү.


Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү; М.Җә-лилнең татар театр сәнгатен үстерүдәге эш-чәнлеген аңлату.

Укучыларда татар халкының тарихына карата кызыксыну уяту.


Эчтәлек белән танышу, әсәрнең төп фикерен аңлату, эш дәфтәрендә биремнәр эшләү, чылбыр буенча уку.


43

Опера ничек туа?


Композитор Нәҗип Җиһановның тормыш юлы һәм иҗаты турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу.

Композитор Нәҗип Җиһановның тормыш юлы һәм иҗаты турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу.

Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.

Балаларда татар музыкасына карата кызыксыну уяту.


Тема белән кызыксынып, уйны ачык итеп әйтү.


44

Муса Җәлил исемендәге Татар дәү-ләт ака-демия опера һәм балет театры.

Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу.

Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу.

Театр, балет, опера сәнгате белән әдәбиятны бәйләп өйрәнү.


Балаларда татар музыкасына карата кызыксыну, ихтирам уяту.


Эчтәлек белән танышу, әсәрнең төп фикерен аңлату, эш дәфтәрендә биремнәр, чылбыр буенча уку, диалогик сөйләм үстерү.


45

Кыр казы


Фатих Кәримнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, Фатих Кәримнең «Кыр казы» шигырен өйрәнү.

Фатих Кәримнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, Фатих Кәримнең «Кыр казы» шигырен өйрәнү.

Сугыш кырларында илебезнең азатлыгы өчен кан коелуның мәгънәсен укучыларга аңлату.

Укучыларда азатлык өчен көрәшкән сугышчыларга карата ихтирам тәрбияләү.


Сәнгатьле уку, дәреслек, эш дәфтәрендә биремнәр аша лирик әсәрне анализлау.


46

Сөйләр сүзләр бик күп алар...

Фатих Кәрим иҗатын өйрәнүне дәвам итү, «Сөйләр сүзләр бик күп алар» шигырен сәнгатьле итеп уку; туган илгә карата мәхәббәт тәрбияләү.

Фатих Кәрим иҗатын өйрәнүне дәвам итү, «Сөйләр сүзләр бик күп алар» шигырен сәнгатьле итеп уку.


Шигъри әсәрне җиңел истә калдыру ысулларын өйрәнү.


Укучыларда азатлык өчен көрәшкән сугышчыларга карата ихтирам тәрбияләү.


Сәнгатьле уку өстендә эшләү, әңгәмә, сорауларга җавап бирү.


47

Аталы-уллы солдатлар.

Ш.Галиевнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, шагыйрь-нең «Аталы-уллы сол-датлар» балладасын өйрәнү; «баллада» төшенчәсен аңлату.

Ш.Галиевнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, шагыйрьнең «Аталы-уллы солдатлар» балладасын өйрәнү; «баллада» төшенчәсен аңлау.

Укыганны гомумиләш-

терә, нәтиҗә ясый, иң

мөһим мәгълүматны

аерып ала

белү.

Укучыларда илебез халкының фашистларга каршы гомерләрен дә кызганмыйча көрәш алып барулары турында фикер алышу, ветеран-нарга багышланган ис-тәлекләргә сакчыл ка-раш тәрбияләү.

Уку, рәсемнәр буенча әсәрнең эчтәлеген сөйләү, фикерне ачу.

48

Кабатлау дәресе.

Сугыш кайтавазы.


Бу бүлектә өйрәнелгән материалны гомумиләш-тереп кабатлау, белемнәрне тикшерү.


Укыганнарны гомумиләш-

тереп кабатлау.

Укыганны гомумиләш-

терә, нәтиҗә ясый, иң мө-

һим мәгълү-

матны аерып

ала белү.

Укучылар белән тынычлык өчен көрәш алып баручылар турында фикер алышу, аларга багышланган истәлекләргә сакчыл караш тәрбияләү.

Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау, белемнәрне тикшерү.

тест

49

Дәрес-проект

«Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый...»

Сугыш елларының әдәбиятта сурәтләнүен аңлау, аны бүгенге күзлектән тасвирлау.

Әдәбиятта сугыш сурәтләнешен бәяләү.

Команда белән эшләү күнекмәләрен

булдыру.

Укучыларда көрәшчеләргә ихтирам, үз эшең белән горурлану хисләрен үстерү, дөрес бәяләү күнекмәләре булдыру.

Командалап эшләү, китапчыклар, буклетлар яки плакатлар ясау, аларны тәкъдим итү.


Тема "Кояшлы ил - бәхет иле" - 9 сәгать

50

«Бәхет кайда була?»


Нәби Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗа-ты турында белемнәр-не үзләштерү, «Бәхет кайда була?» шигырен өйрәнү.

Шагыйрь Нәби Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗаты турын-да белемнәрне үзләш-терү, «Бәхет кайда бу-ла?» шигырен өйрәнү.

Укучыларга хезмәтнең, тырышлык-

ның бәхет чыганагы икәнлеген аңлату.


Балаларда хезмәткә, хезмәт кешесенә ихтирам тәрбияләү.


Язучы иҗатына күзәтү ясау, әсәрен укып, ярдәмче сорауларга нигезләнеп, аңа бәя бирү.


51

«Бәхет кайда була?»


Нәби Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗа-ты турында белемнәр-не үзләштерү, «Бәхет кайда була?» шигырен өйрәнү.

Шагыйрь Нәби Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗаты турын-да белемнәрне үзләш-терү, «Бәхет кайда бу-ла?» шигырен өйрәнү.

Укучыларга хезмәтнең, тырышлык-

ның бәхет чыганагы икәнлеген аңлату.


Балаларда хезмәткә, хезмәт кешесенә ихтирам тәрбияләү.


Язучы иҗатына күзәтү ясау, әсәрен укып, ярдәмче сорауларга нигезләнеп, аңа бәя бирү.


52

Туган җирдә минем бәхетем.

«Мин җирдә калам» әсәрен өйрәнү, ши-гырьне сәнгатьле итеп уку; бәхет, хезмәт ту-рында фикер алышу, хезмәткә ихтирам тәрбияләү.

«Мин җирдә калам» әсәрен өйрәнү, шигырьне сәнгатьле итеп уку.


Укучыларга әдәби әсәр аша туган илнең кадерен төшендерү.


Балаларда туган якка, табигатькә ихтирам тәрбияләү.


Уку, сораулар, биремнәр ярдәмендә эчтәлеген аңлау, әсәр буенча фикер алышу.


4 чирек - 18 сәгать

53


Минем холкым -
минем язмышым.

Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләш-терү; сюжет элемент-ларын өйрәнү; укучы-ларда белемгә омты-лыш уяту, җаваплы-лык хисләре тәрбия-ләү.

Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү, сюжет элементларын өйрәнү.


Укылганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллану.

Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.


Әсәрне өлешләргә бүлү. Эчтәлекнең идеясен таба белү. Исем табу - тема - идея - эчтәлек бәйләнешләрен табу, анализлау.


54

Минем холкым -
минем язмышым.

Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләш-терү; сюжет элемент-ларын өйрәнү; укучы-ларда белемгә омты-лыш уяту, җаваплылык хисләре тәрбияләү.

Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү, сюжет элементларын өйрәнү.


Укылганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллану.

Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.


Әсәрне өлешләргә бүлү. Эчтәлекнең идеясен таба белү. Исем табу - тема - идея - эчтәлек бәйләнешләрен табу, анализлау.


55

Минем холкым -
минем язмышым.

Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләш-терү; сюжет элемент-ларын өйрәнү; укучы-ларда белемгә омты-лыш уяту, җаваплылык хисләре тәрбияләү.

Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү, сюжет элементларын өйрәнү.


Укылганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллану.

Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.


Әсәрне өлешләргә бүлү. Эчтәлекнең идеясен таба белү. Исем табу - тема - идея - эчтәлек бәйләнешләрен табу, анализлау.


56

Минем холкым -
минем язмышым.

Фатих Хөснинең «Чы-быркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; сюжет элементларын өйрәнү; укучыларда белемгә омтылыш уяту, җаваплылык хисләре тәрбияләү.

Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү, сюжет элементларын өйрәнү.


Укылганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллану.

Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.


Әсәрне өлешләргә бүлү. Эчтәлекнең идеясен таба белү. Исем табу - тема - идея - эчтәлек бәйләнешләрен табу, анализлау.


57

Минем холкым -
минем язмышым.

Фатих Хөснинең «Чы-быркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; сюжет элементларын өйрәнү; укучыларда белемгә омтылыш уяту, җаваплылык хисләре тәрбияләү.

Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү, сюжет элементларын өйрәнү.


Укылганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллану.

Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.


Әсәрне өлешләргә бүлү. Эчтәлекнең идеясен таба белү. Исем табу - тема - идея - эчтәлек бәйләнешләрен табу, анализлау.


58

Кабатлау дәресе.

Кояшлы ил - бәхет иле.


Өйрәнелгән материал-ны гомумиләштереп кабатлау, белемнәрне тикшерү. «Кояшлы ил - бәхет иле» шигырен укып, җырын өйрәнү.

Укыганнарны гомумиләш-

тереп кабатлау.

Укыганны гому-миләштерә, нәтиҗә ясый, иң

мөһим мәгълү-матны аерып ала белү.

Балаларда бәхетнең кадерен белеп яшәү хисләрен тәрбияләү.


Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау, җыр өйрәнү, белемнәрне тикшерү.

тест

59

Табигать кочагында.

Равил Фәйзуллинның тормыш юлы һәм иҗа-ты турында белемнәр-не үзләштерү, «Таби-гать кочагында» әсәрен өйрәнү.

Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Табигать кочагында» әсәрен өйрәнү.


Укучыларга экологик тәрбия бирү.

Балаларда табигатькә карата сакчыл караш тәрбияләү, табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен ныгыту.


Уку, әңгәмә, биремнәрне үтәү, рәсем ясау.


60

Матурлык минем белән.


Мөдәррис

Әгъләмнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Матурлык минем белән» әсәрен өйрәнү.

Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә мате-риаллар аша танышу; «Матурлык минем белән» әсәрен өйрәнү.

Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.


Укучыларда табигатьнең матурлыгына соклану, туган илгә карата мәхәббәт тәрбияләү.


Уку, сорауларга җавап бирү. Хикәя буенча фикер алышу.


61

Матурлык минем белән.


«Матурлык минем белән» әсәрен өйрәнүне дәвам итү.

Шагыйрьнең т.ю. һәм иҗаты белән танышу; «Матур-лык минем белән» әсәрен өйрәнү.

Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.


Укучыларда табигать-нең матурлыгына сок-лану, туган илгә карата мәхәббәт тәрбияләү.

Уку, сорауларга җавап бирү. Хикәя буенча фикер алышу.


62

Җир-ана, кояш һәм башкалар.


Мөдәррис Әгъләмнең «Җир-ана, кояш һәм башкалар» әсәрен өйрәнү, «баллада» төшенчәсен кабатлау.

Мөдәррис Әгъләмнең «Җир-ана, кояш һәм башкалар» әсәрен өйрәнү, «баллада» төшенчәсен кабатлау.

Экологик тәрбия бирү.

Укучыларга хезмәтнең бәхет, шатлык, хөрмәт чыганагы икәнлеген төшендерү.


Сүзлек өстендә эш, эчтәлек буенча фикер алышу.


63

Җир-ана-

быз -рәсем-нәрдә.


Рәссам И.И.Шишкин-ның тормыш юлы һәм иҗаты белән дәрес-лектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу.

Рәссам И.И. Шиш-кинның тормыш юлы һәм иҗаты белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материал-лар аша танышу; рәсем сәнгате турында сөй-ләү.

Рәсем сәнгатенә карата кызыксыну уяту.


Балаларда табигатьнең матурлыгына соклану, рәсем сәнгатенә карата

кызыксыну уяту.

Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау.


64

Кабатлау дәресе.

Туган илем -
иркә гөлем.

Өйрәнелгән материалны гомумиләш-тереп кабатлау, белемнәрне тикшерү.

Укыганнарны гомумиләш-

тереп кабатлау.

Укыганны гому-миләштерә, нәти-җә ясый, иң мө-һим мәгълүмат-ны аерып ала бе-лү.

Табигатькә мәхәббәт тәрбияләү.

Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау, белемнәрне тикшерү.

тест

65

Дәрес-проект

«Гүзәл табигатьле туган җирем».


Әдәбият белән сәнгатьне бәйләп күзаллау. Картина аша әйтергә теләгән фикерләрне сүз белән әйтергә өйрәтү.

Әдәбият белән сәнгатьне бәйләп күзаллау. Картина аша әйтергә теләгән фикерләрне сүз белән әйтергә өйрәтү.

Команда белән эшләү күнекмәләрен булдыру.

Табигатькә мәхәббәт тәрбияләү.

Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау.

66

Белем -
нур, белмәү - хур.

Л.Леронның тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Пирамида» әсәрен өйрәнү.

Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Пирамида» әсәрен өйрәнү, «юмор» төшенчәсен аңлату.

Укучыларда укуга, фәннәргә карата кызыксыну уяту.


Балаларда үз-үзләренә карата таләпчәнлек, җаваплылык, игътибарлылык хисе тәрбияләү.

Текстны уку, сүзлек эше, рәсем буенча сөйләшү, биремнәр эшләү, сорауларга җавап бирү.


67

Беренче хисләр...


А.Гыймадиевның тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Зөлфия +...мин» әсәрен өйрәнү.

Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Зөлфия +...мин» әсәрен өйрәнү.

Әдәби әсәрләрдә укыганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллана белү.

Укучыларда бер-берләренә карата ихтирам, дуслык хисләре тәрбияләү, әдәплелек кагыйдәләрен төшендерү.


Дәреслек, эш дәфтәрендә биремнәрне эшләп, хикәянең эчтәлегенә төшенү, геройларга бәяләмә бирү.


68

Шәвәли шуклыгы.

Ш.Галиев-

нең «Ул кем?», «Әлләкем» шигырьләрен өйрәнү.


Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты турында искә төшерү, «Әлләкем» шигырен өйрәнү.

Укучыларга эстетик тәрбия бирү.


Укучыларның хайваннарга карата игътибарларын, күзәтүчәнлекләрен, күзаллауларын үстерү, матурлыкка омтылыш тәрбияләү.

Шигырьне укып, сорау-лар буенча анализлау, нәтиҗәләр ясау.

69

Кабатлау дәресе.

Уйныйк та көлик!


Өйрәнелгән материалны гомумиләш-тереп кабатлау, белемнәрне тикшерү.

Укыганнарны гомумиләш-

тереп кабатлау.

Укыганны гому-миләштерә, нәтиҗә ясый, иң мөһим мәгълүматны аерып ала белү.

Балаларда һәр мизгелнең кадерен белеп яшәү сыйфатын тәрбияләү.

Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау, белемнәрне тикшерү.

тест

70

Йомгаклау дәресе.

если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал